UKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: UKI
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "UKI"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "UKI" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 54. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


LUKI to:

braki w notatkach (na 4 lit.)LUKI to:

zdarzają się w pamięci (na 4 lit.)ŻUKI to:

połyskliwe chrząszcze (na 4 lit.)KRUKI to:

kraczące ptaki (na 5 lit.)BUKIET to:

złożony aromat, najczęściej, gdy mowa o smaku/zapachu trunku alkoholowego (słowo wywodzi się z żargonu kiperów) (na 6 lit.)BUKIET to:

dekoracja z ułożonych ozdobnie kwiatów (na 6 lit.)BUKIET to:

w topologii: przestrzeń topologiczna powstała poprzezsklejenie dwóch przestrzeni w jednym punkcie (na 6 lit.)BUKIET to:

łow. ogon sarny (na 6 lit.)BUKIET to:

zespół smakowo-zapachowych cech wina; zapach, aromat wina (na 6 lit.)BUKIEW to:

owoc (orzeszek) buka (na 6 lit.)BUKIEW to:

jadalny po uprażeniu szary orzeszek buku (na 6 lit.)BUZUKI to:

instrument szarpany podobny do mandoliny (na 6 lit.)BUZUKI to:

grecki taniec ludowy, wykonywany do muzyki granej na instrumencie buzuki (na 6 lit.)CUKIER to:

organiczny związek chemiczny składający się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu (na 6 lit.)CUKIER to:

słodka w smaku przyprawa, zwykle w postaci krystalizowanej sacharozy (na 6 lit.)CUKIER to:

porcja cukru; określona ilość cukru, zazwyczaj papierowe opakowanie o pojemności 1 kg lub w mała saszetka (podawana w restauracjach, lokalach, kawiarniach) (na 6 lit.)KABUKI to:

narodowy teatr japoński (na 6 lit.)KABUKI to:

klasyczny teatr jap. (na 6 lit.)KRIUKI to:

zapis nutowy używany do notowania pieśni cerkiewnych między XI a XVII wiekiem (na 6 lit.)KRIUKI to:

pismo nutowe ruskiej muzyki cerkiewnej (na 6 lit.)KUKIEŁ to:

azjatycko - australijski ptak z rodziny kukułkowatych (na 6 lit.)LUKIER to:

pochlebstwo na czyjś temat, przypodobanie się przy użyciu kłamstwa, krętactw (na 6 lit.)LUKIER to:

polewa z roztopionego cukru, niekiedy barwiona, używana do pokrywania ciast (na 6 lit.)PAŁUKI to:

region historyczny w północnej Wielkopolsce, między Wełną a Notecią (na 6 lit.)SALUKI to:

chart perski (na 6 lit.)SUZUKI to:

marka samochodu; japońskie przedsiębiorstwo produkujące wiele modeli samochodów, motocykli, silników do motorówek i wiele innych silników spalinowych różnego zastosowania (na 6 lit.)SUZUKI to:

samochód marki Suzuki (na 6 lit.)SUZUKI to:

malarz japoński (1725-70), mistrz barwnego drzeworytu (na 6 lit.)SUZUKI to:

rywal Hondy (na 6 lit.)SUZUKI to:

japoński samochód (na 6 lit.)SUZUKI to:

marka jap. motocykli i samochodów (na 6 lit.)SZTUKI to:

wystawiane w teatrze (na 6 lit.)BRUKIEW to:

Brassica napus var. napobrassica - odmiana (kultywar) kapusty rzepak, roślina należąca do rodziny kapustowatych (na 7 lit.)BRUKIEW to:

warzywo, bulwa rośliny o tej samej nazwie (na 7 lit.)BRUKIEW to:

KARPIEL dwuletnia roślina z rodzaju kapusta (na 7 lit.)CUKINIA to:

kabaczek - roślina uprawna, odmiana dyni zwyczajnej, hodowana z powodu swoich jadalnych podłużnych owoców (na 7 lit.)CUKINIA to:

warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie (na 7 lit.)KANIUKI to:

Elaninae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae); obejmuje gatunki drapieżne, zamieszkujące prawie cały świat (na 7 lit.)KUKICHA to:

niskokofeinowa zielona herbata, która składa się z suszonych listków, pączków i łodyg herbaty (na 7 lit.)INUKITUT to:

język aglutynacyjny należący do rodziny języków eskimo-aleuckich, używany głównie w Kanadzie (na 8 lit.)KUKIEŁKA to:

lalka teatralna sztywno osadzona na kiju, którym porusza aktor animator, wyróżniająca się zamachowymi ruchami kończyn (na 8 lit.)KUKIEŁKA to:

rodzaj bułki ze słodkiego ciasta, charakterystycznej dla południowych regionów Polski, zwłaszcza Małopolski (na 8 lit.)SUKIENKO to:

zdrobniale: sukno (zwykle: cienkie sukno) (na 8 lit.)SUKIENKO to:

rodzaj tkaniny z wełny połączonej z lnem lub bawełną (na 8 lit.)SUKIENKO to:

kawałek sukna (na 8 lit.)SUKIJAKI to:

japońska potrawa mięsna (na 8 lit.)SUKINKOT to:

wyzwisko pod adresem mężczyzn (na 8 lit.)SUKINSYN to:

wyzwisko pod adresem mężczyzn (na 8 lit.)TUKOTUKI to:

Ctenomyidae - monotypowa rodzina ssaków z rzędu gryzoni, obejmująca rodzaj Ctenomys i ok. 60 gatunków; występują endemicznie w Ameryce Południowej, gdzie odgrywają ważną rolę ekologiczną (na 8 lit.)CUKIERNIA to:

sklep sprzedający ciasta i ciastka; także firma wytwarzająca je (na 9 lit.)CUKIERNIA to:

lokal, w którym można kupić bądź zjeść na miejscu ciastka, ciasta, inne słodycze, napić się kawy itp (na 9 lit.)DWUCUKIER to:

disacharyd, bioza - węglowodan składający się z dwóch cząsteczek cukrów prostych, między którymi tworzy się wiązanie glikozydowe (na 9 lit.)HAUKIVESI to:

jezioro w Finlandii na Pojezierzu Fińskim (na 9 lit.)SUKIENNIK to:

tkacz zajmujący się wyrobem sukna (na 9 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "UKI". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

UKI nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz UKI sprawdź również:

UKI - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      2 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x