TRANSPOZYCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania TRANSPOZYCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "TRANSPOZYCJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

TRANSPOZYCJA to:

taka przeróbka czegoś, że przy zmianie formy zostaje zachowana treść (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

w muzyce - przeniesienie fragmentu lub całego utworu z jednej tonacji do innej (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

w językoznawstwie - derywat transpozycyjny, taki derywat, który opiera się na zmianie części mowy, do której przynależy dane słowo, bez zmiany jego znaczenia (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej: dostosowanie prawa w państwach członkowskich do unijnych dyrektyw (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

w kryptografii: metoda szyfrowania polegająca na zmianie kolejności liter w danym alfabecie wg określonej reguły i przyporządkowaniu ich odpowiednim znakomwyjściowego alfabetu (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

zjawisko zamiany dwóch obiektów (często narządów) miejscami, nieprawidłowość, szczególnie medyczna (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

proces przemieszczania się transpozonu na inną pozycję w genomie tej samej komórki (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

przeniesienie utworu muzycznego lub jego części do inne tonacji (na 12 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "TRANSPOZYCJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TRANSPOZYCJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRANSPOZYCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek TRANSPOZYCJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego TRANSPOZYCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSPOZYCJA taka przeróbka czegoś, że przy zmianie formy zostaje zachowana treść (na 12 lit.)
TRANSPOZYCJA w muzyce - przeniesienie fragmentu lub całego utworu z jednej tonacji do innej (na 12 lit.)
TRANSPOZYCJA w językoznawstwie - derywat transpozycyjny, taki derywat, który opiera się na zmianie części mowy, do której przynależy dane słowo, bez zmiany jego znaczenia (na 12 lit.)
TRANSPOZYCJA w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej: dostosowanie prawa w państwach członkowskich do unijnych dyrektyw (na 12 lit.)
TRANSPOZYCJA w kryptografii: metoda szyfrowania polegająca na zmianie kolejności liter w danym alfabecie wg określonej reguły i przyporządkowaniu ich odpowiednim znakomwyjściowego alfabetu (na 12 lit.)
TRANSPOZYCJA zjawisko zamiany dwóch obiektów (często narządów) miejscami, nieprawidłowość, szczególnie medyczna (na 12 lit.)
TRANSPOZYCJA proces przemieszczania się transpozonu na inną pozycję w genomie tej samej komórki (na 12 lit.)
TRANSPOZYCJA przeniesienie utworu muzycznego lub jego części do inne tonacji (na 12 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - TRANSPOZYCJA

TRANSPOZYCJA
taka przeróbka czegoś, że przy zmianie formy zostaje zachowana treść (na 12 lit.).
TRANSPOZYCJA
w muzyce - przeniesienie fragmentu lub całego utworu z jednej tonacji do innej (na 12 lit.).
TRANSPOZYCJA
w językoznawstwie - derywat transpozycyjny, taki derywat, który opiera się na zmianie części mowy, do której przynależy dane słowo, bez zmiany jego znaczenia (na 12 lit.).
TRANSPOZYCJA
w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej: dostosowanie prawa w państwach członkowskich do unijnych dyrektyw (na 12 lit.).
TRANSPOZYCJA
w kryptografii: metoda szyfrowania polegająca na zmianie kolejności liter w danym alfabecie wg określonej reguły i przyporządkowaniu ich odpowiednim znakomwyjściowego alfabetu (na 12 lit.).
TRANSPOZYCJA
zjawisko zamiany dwóch obiektów (często narządów) miejscami, nieprawidłowość, szczególnie medyczna (na 12 lit.).
TRANSPOZYCJA
proces przemieszczania się transpozonu na inną pozycję w genomie tej samej komórki (na 12 lit.).
TRANSPOZYCJA
przeniesienie utworu muzycznego lub jego części do inne tonacji (na 12 lit.).

Oprócz TRANSPOZYCJA sprawdź również:

Komentarze - TRANSPOZYCJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x