ŁATA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ŁATA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ŁATA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 18. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ŁATA to:

rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm (na 4 lit.)ŁATA to:

kawałek naszytego materiału, skóry, który zasłania zniszczone, dziurawe miejsce lub pełni funkcję ozdobną (na 4 lit.)ŁATA to:

plama odróżniająca się kolorem od tła (na 4 lit.)ŁATA to:

drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego (na 4 lit.)ŁATA to:

deska, która służy do sprawdzania równości krawędzi i płaszczyzn muru (na 4 lit.)ŁATA to:

przyrząd geodezyjny; drewniana listwa, służąca do pomiarów długości i wysokości (na 4 lit.)ŁATA to:

część półtuszy wołowej, fragment podbrzusza (na 4 lit.)ŁATA to:

poprawka lub uaktualnienie do programu (rzadziej do danych) przeznaczone do usunięcia pewnych problemów, błędów, rozszerzenia funkcjonalności programu albo zwiększenia jego wydajności (na 4 lit.)ŁATA to:

deska do sprawdzania prostoliniowości wznoszonego muru (na 4 lit.)ŁATA to:

w geodezji: przymiar końcowy do mierzenia długości (na 4 lit.)ŁATA to:

(wodowskazowa) listwa z podziałką do pomiaru wysokości poziomu wody w zbiorniku (na 4 lit.)ŁATA to:

naszywana na dziurę (na 4 lit.)ŁATA to:

zakrywa dziurę w swetrze (na 4 lit.)ŁATA to:

przyszyta na ubraniu (na 4 lit.)ŁATA to:

zasłania dziurę w spodniach (na 4 lit.)ŁATA to:

naszyta na łokciu swetra (na 4 lit.)ŁATA to:

naszyta na dziurę w ubraniu (na 4 lit.)ŁATA to:

niejedna na łachmanie (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ŁATA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ŁATA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁATA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ŁATA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ŁATA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁATA rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm (na 4 lit.)
ŁATA kawałek naszytego materiału, skóry, który zasłania zniszczone, dziurawe miejsce lub pełni funkcję ozdobną (na 4 lit.)
ŁATA plama odróżniająca się kolorem od tła (na 4 lit.)
ŁATA drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego (na 4 lit.)
ŁATA deska, która służy do sprawdzania równości krawędzi i płaszczyzn muru (na 4 lit.)
ŁATA przyrząd geodezyjny; drewniana listwa, służąca do pomiarów długości i wysokości (na 4 lit.)
ŁATA część półtuszy wołowej, fragment podbrzusza (na 4 lit.)
ŁATA poprawka lub uaktualnienie do programu (rzadziej do danych) przeznaczone do usunięcia pewnych problemów, błędów, rozszerzenia funkcjonalności programu albo zwiększenia jego wydajności (na 4 lit.)
ŁATA deska do sprawdzania prostoliniowości wznoszonego muru (na 4 lit.)
ŁATA w geodezji: przymiar końcowy do mierzenia długości (na 4 lit.)
ŁATA (wodowskazowa) listwa z podziałką do pomiaru wysokości poziomu wody w zbiorniku (na 4 lit.)
ŁATA naszywana na dziurę (na 4 lit.)
ŁATA zakrywa dziurę w swetrze (na 4 lit.)
ŁATA przyszyta na ubraniu (na 4 lit.)
ŁATA zasłania dziurę w spodniach (na 4 lit.)
ŁATA naszyta na łokciu swetra (na 4 lit.)
ŁATA naszyta na dziurę w ubraniu (na 4 lit.)
ŁATA niejedna na łachmanie (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ŁATA

ŁATA
rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm (na 4 lit.).
ŁATA
kawałek naszytego materiału, skóry, który zasłania zniszczone, dziurawe miejsce lub pełni funkcję ozdobną (na 4 lit.).
ŁATA
plama odróżniająca się kolorem od tła (na 4 lit.).
ŁATA
drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego (na 4 lit.).
ŁATA
deska, która służy do sprawdzania równości krawędzi i płaszczyzn muru (na 4 lit.).
ŁATA
przyrząd geodezyjny; drewniana listwa, służąca do pomiarów długości i wysokości (na 4 lit.).
ŁATA
część półtuszy wołowej, fragment podbrzusza (na 4 lit.).
ŁATA
poprawka lub uaktualnienie do programu (rzadziej do danych) przeznaczone do usunięcia pewnych problemów, błędów, rozszerzenia funkcjonalności programu albo zwiększenia jego wydajności (na 4 lit.).
ŁATA
deska do sprawdzania prostoliniowości wznoszonego muru (na 4 lit.).
ŁATA
w geodezji: przymiar końcowy do mierzenia długości (na 4 lit.).
ŁATA
(wodowskazowa) listwa z podziałką do pomiaru wysokości poziomu wody w zbiorniku (na 4 lit.).
ŁATA
naszywana na dziurę (na 4 lit.).
ŁATA
zakrywa dziurę w swetrze (na 4 lit.).
ŁATA
przyszyta na ubraniu (na 4 lit.).
ŁATA
zasłania dziurę w spodniach (na 4 lit.).
ŁATA
naszyta na łokciu swetra (na 4 lit.).
ŁATA
naszyta na dziurę w ubraniu (na 4 lit.).
ŁATA
niejedna na łachmanie (na 4 lit.).

Oprócz ŁATA sprawdź również:

Komentarze - ŁATA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x