O Naszym Słowniku

POLSKI-SŁOWNIK.pl po­wstał jako przed­sięwzięcie czysto hob­bystyczne, w celu nie­od­płat­nego dostar­czania in­ter­nautom infor­macji oraz po­mocy w grach sło­wnych, i może być wyko­rzystywany tylko i wyłą­cznie w celach rozryw­kowych. Mater­iały tu udo­stępniane nie mogą sta­nowić pod­staw, czy źró­dła da­nych, w ja­kich­kolwiek ofic­jalnych spo­rach czy też opra­cowa­niach.


Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. „cias­teczka”) sta­nowią dane in­forma­tyczne, w szcze­gól­ności pliki te­kstowe, które prze­cho­wywane są w urzą­dzeniu Użytko­wnika i prze­znaczone są do korzys­tania ze stron inter­netowych. Coo­kies za­zwyczaj za­wie­rają na­zwę stro­ny inter­netowej, z której po­chodzą, czas prze­chow­ywania ich na urzą­dzeniu użyt­kownika oraz uni­kalny numer.

Pliki „cookies” uży­wane są w celu dosto­sowania zawar­tości stron in­terne­towych do pre­ferencji użytko­wnika oraz opty­mali­zacji ko­rzysta­nia ze stron interne­towych lub do­starcza­nia bardziej ade­kwatnych re­klam. Uży­wane są rów­nież w celu two­rzenia ano­nimowych, zagre­gowanych sta­tystyk, które poma­gają zro­zumieć w jaki spo­sób użyt­kownik ko­rzy­sta ze stron inter­netowych co umo­żliwia ulep­szanie ich stru­ktury i zawar­tości, z wy­łącze­niem perso­nalnej iden­tyfika­cji użyt­kownika.

Standardowo oprogramo­wanie słu­żące do prze­glądania stron inter­netowych domyś­lnie do­puszcza umie­szcz­anie pli­ków „coo­kies” na urzą­dzeniu Użyt­kownika. Usta­wienia te mogą zo­stać zmie­nione przez Użyt­kownika w taki spo­sób, aby blo­kować auto­matycz­ną ob­sługę pli­ków „coo­kies” w usta­wieniach przeglą­darki interne­towej bądź in­for­mować o ich każ­dorazo­wym prze­słaniu na urzą­dzenie użyt­kownika. Szcze­gółowe infor­macje o mo­żliwo­ści i spo­sobach obsłu­gi pli­ków „coo­kies” dos­tępne są w usta­wieniach opro­gramo­wania (prze­glądarki in­ter­netowej). W przy­padku, gdy Użyt­kownik nie do­konana zmia­ny do­myśl­nych usta­wień prze­glą­darki interne­towej w za­kresie usta­wień coo­kies, pli­ki te będą zamiesz­czone w urzą­dzeniu Uży­tkownika. Wy­łącze­nie lub zmia­na domyś­lnych usta­wień pli­ków coo­kies może spowo­dować utrud­nienia w ko­rzysta­niu z nie­których stron i ser­wisów in­terneto­wych.

Jak zmienić usta­wienia przechowy­wania pli­ków coo­kies w po­pular­nych prze­glą­darkach:

Jeżeli chcesz się dowie­dzieć wię­cej o pli­kach "coo­kies" pole­camy ser­wisy:

Na naszych stronach udo­stępniamy miej­sce pod wy­świetla­nie re­klam dos­tarcza­nych przez Goo­gle Ad­sense. Aby ta usłu­ga popra­wnie funk­cjono­wała mogą konie­czne być rów­nież pli­ki coo­kies. Pod tym lin­kiem znaj­dziesz Li­stę naj­częś­ciej wy­bie­ra­nych do­staw­ców te­chno­logii re­kla­mo­wych Google'a, któ­rzy mo­gą wy­świe­tlać re­kla­my na na­szych stro­nach, a tym sa­mym umie­szczać pli­ki cookies. Te­orety­cznie mo­żesz zablo­kować wy­świe­tlanie reklam po­przez uży­wanie róż­nych apli­kacji dostę­pnych na rynku, je­dnak nie­konie­cznie spo­woduje to nie­umie­szczanie pli­ków coo­kies w Two­im urzą­dzeniu.

Jeżeli chcesz spraw­dzić jacy dosta­wcy uży­wają, lub mogą uży­wać, pli­ków "coo­kies" na Twoim urzą­dzeniu pole­camy odwie­dzenie po­niż­szych ser­wisów - możesz tam rów­nież zre­zygno­wać z per­sonali­zacji na Two­im urzą­dzeniu:

Zastrzeżenia Prawne

POLSKI-SŁOWNIK.pl po­wstał jako przed­się­wzięcie hob­bysty­czne i może być wy­korzysty­wany tyl­ko i wyłą­cznie w ce­lach roz­rywko­wych. In­forma­cje tu udos­tępniane nie mogą sta­nowić pod­staw, czy źró­dła da­nych, w jakich­kolwiek ofi­cjalnych spo­rach czy też opra­cowa­niach.
Autorzy zrzekają się ja­kiej­kolwiek odpo­wiedzial­ności zwią­zanej z wy­korzysta­niem da­nych z tej strony przez Użyt­kownika w ce­lach innych niż do za­bawy.

Nazwa SCRABBLE® jest zna­kiem to­warowym za­rejestro­wanym w pol­skim Urzę­dzie Pa­tento­wym na rzecz firmy J.W. Spear & Sons PLC, En­ield, Middle­sex, Engl­and, nale­żącej do Mattel Com­pany.

Polskim dystrybutorem SCRA­BBLE® jest:

Mattel Poland Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
03-738 Warszawa
tel. (22) 210 80 00

Nazwa SCRABBLE® nie jest uży­wana w na­szym ser­wisie w ce­lach ko­mercyj­nych a je­dynie do okre­ślenia ty­pu gry słow­nej.

Poleć nas znajomym:

Quantcast