AGREGAT POMPOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania AGREGAT POMPOWY

AGREGAT POMPOWY to:

rodzaj pompy o wielkiej mocy, używanej w kopalniach i przez straż pożarną, często jest częścią wozu strażackiego, do wypompowywania dużych ilości wody oraz do gaszenia pożarów, gdy płonący obiekt znajduje się daleko od wody (na 14 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "AGREGAT POMPOWY". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

AGREGAT POMPOWY nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AGREGAT POMPOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek AGREGAT POMPOWY - podsumowanie

Najlepiej pasującym opisem w krzyżówce dla podanego hasła jest:

Opis dla hasła krzyżówkowego: AGREGAT POMPOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGREGAT POMPOWY rodzaj pompy o wielkiej mocy, używanej w kopalniach i przez straż pożarną, często jest częścią wozu strażackiego, do wypompowywania dużych ilości wody oraz do gaszenia pożarów, gdy płonący obiekt znajduje się daleko od wody (na 14 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - AGREGAT POMPOWY

AGREGAT POMPOWY
rodzaj pompy o wielkiej mocy, używanej w kopalniach i przez straż pożarną, często jest częścią wozu strażackiego, do wypompowywania dużych ilości wody oraz do gaszenia pożarów, gdy płonący obiekt znajduje się daleko od wody (na 14 lit.).

Oprócz AGREGAT POMPOWY sprawdź również:

Komentarze - AGREGAT POMPOWY - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast