BIURO LUSTRACYJNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania BIURO LUSTRACYJNE

BIURO LUSTRACYJNE to:

dział Instytutu Pamięci Narodowej zajmujący się weryfikacją prawdziwości złożonych oświadczeń lustracyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz przygotowywaniem postępowań lustracyjnych (na 16 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "BIURO LUSTRACYJNE". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

BIURO LUSTRACYJNE nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIURO LUSTRACYJNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek BIURO LUSTRACYJNE - podsumowanie

Najlepiej pasującym opisem w krzyżówce dla podanego hasła jest:

Opis dla hasła krzyżówkowego: BIURO LUSTRACYJNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIURO LUSTRACYJNE dział Instytutu Pamięci Narodowej zajmujący się weryfikacją prawdziwości złożonych oświadczeń lustracyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz przygotowywaniem postępowań lustracyjnych (na 16 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - BIURO LUSTRACYJNE

BIURO LUSTRACYJNE
dział Instytutu Pamięci Narodowej zajmujący się weryfikacją prawdziwości złożonych oświadczeń lustracyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz przygotowywaniem postępowań lustracyjnych (na 16 lit.).

Oprócz BIURO LUSTRACYJNE sprawdź również:

Komentarze - BIURO LUSTRACYJNE - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x