DAWCA NARZĄDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania DAWCA NARZĄDÓW

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "DAWCA NARZĄDÓW" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 2. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

DAWCA NARZĄDÓW to:

człowiek, którego organy zostaną przekazane do przeszczepów po jego śmierci; najczęściej osoba ta wyraża zgodę (formalną lub nieformalną) na pobranie organów za życia (na 13 lit.)DAWCA NARZĄDÓW to:

osoba, która ryzykuje życiem, przekraczając dozwoloną prędkość podczas prowadzenia pojazdu, najczęściej motocyklu (na 13 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "DAWCA NARZĄDÓW". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

DAWCA NARZĄDÓW nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAWCA NARZĄDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek DAWCA NARZĄDÓW - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego DAWCA NARZĄDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DAWCA NARZĄDÓW człowiek, którego organy zostaną przekazane do przeszczepów po jego śmierci; najczęściej osoba ta wyraża zgodę (formalną lub nieformalną) na pobranie organów za życia (na 13 lit.)
DAWCA NARZĄDÓW osoba, która ryzykuje życiem, przekraczając dozwoloną prędkość podczas prowadzenia pojazdu, najczęściej motocyklu (na 13 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - DAWCA NARZĄDÓW

DAWCA NARZĄDÓW
człowiek, którego organy zostaną przekazane do przeszczepów po jego śmierci; najczęściej osoba ta wyraża zgodę (formalną lub nieformalną) na pobranie organów za życia (na 13 lit.).
DAWCA NARZĄDÓW
osoba, która ryzykuje życiem, przekraczając dozwoloną prędkość podczas prowadzenia pojazdu, najczęściej motocyklu (na 13 lit.).

Oprócz DAWCA NARZĄDÓW sprawdź również:

DAWCA NARZĄDÓW - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      3 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x