GAMBIT KIESERITZKY'EGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania GAMBIT KIESERITZKY'EGO

GAMBIT KIESERITZKY'EGO to:

otwarcie szachowe, w którym dochodzi do ruchów na polach1. e4 e5, 2. f4 e:f4, 3. Sf3 g5, 4. h4 g4, 5. Se5, a czarne piony mają do wyboru następujące kontynuacje: 5...Sf6, 5...Gg7, 5...d5, 5...d6, 5...Sc6, 5...He7, 5...Ge7, 5...h5 (na 21 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "GAMBIT KIESERITZKY'EGO". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

GAMBIT KIESERITZKY'EGO nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAMBIT KIESERITZKY'EGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek GAMBIT KIESERITZKY'EGO - podsumowanie

Najlepiej pasującym opisem w krzyżówce dla podanego hasła jest:

Opis dla hasła krzyżówkowego: GAMBIT KIESERITZKY'EGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAMBIT KIESERITZKY'EGO otwarcie szachowe, w którym dochodzi do ruchów na polach1. e4 e5, 2. f4 e:f4, 3. Sf3 g5, 4. h4 g4, 5. Se5, a czarne piony mają do wyboru następujące kontynuacje: 5...Sf6, 5...Gg7, 5...d5, 5...d6, 5...Sc6, 5...He7, 5...Ge7, 5...h5 (na 21 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - GAMBIT KIESERITZKY'EGO

GAMBIT KIESERITZKY'EGO
otwarcie szachowe, w którym dochodzi do ruchów na polach1. e4 e5, 2. f4 e:f4, 3. Sf3 g5, 4. h4 g4, 5. Se5, a czarne piony mają do wyboru następujące kontynuacje: 5...Sf6, 5...Gg7, 5...d5, 5...d6, 5...Sc6, 5...He7, 5...Ge7, 5...h5 (na 21 lit.).

Oprócz GAMBIT KIESERITZKY'EGO sprawdź również:

Komentarze - GAMBIT KIESERITZKY'EGO - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast