KANAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KANAŁ

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KANAŁ" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 20. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KANAŁ to:

ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)KANAŁ to:

trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)KANAŁ to:

rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)KANAŁ to:

miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)KANAŁ to:

pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)KANAŁ to:

w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)KANAŁ to:

techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)KANAŁ to:

sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)KANAŁ to:

droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczny bieg wody (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)KANAŁ to:

burzowy - pod ulicą (na 5 lit.)KANAŁ to:

Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)KANAŁ to:

łączy dwie rzeki (na 5 lit.)KANAŁ to:

pasmo telewizyjne (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KANAŁ". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KANAŁ nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KANAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KANAŁ - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KANAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)
KANAŁ trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)
KANAŁ rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)
KANAŁ miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)
KANAŁ przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)
KANAŁ sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)
KANAŁ urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)
KANAŁ pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)
KANAŁ w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)
KANAŁ techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)
KANAŁ część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)
KANAŁ sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)
KANAŁ droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)
KANAŁ sztuczny bieg wody (na 5 lit.)
KANAŁ przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)
KANAŁ w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)
KANAŁ burzowy - pod ulicą (na 5 lit.)
KANAŁ Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)
KANAŁ łączy dwie rzeki (na 5 lit.)
KANAŁ pasmo telewizyjne (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KANAŁ

KANAŁ
ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.).
KANAŁ
trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.).
KANAŁ
rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.).
KANAŁ
miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.).
KANAŁ
przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.).
KANAŁ
sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.).
KANAŁ
urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.).
KANAŁ
pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.).
KANAŁ
w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.).
KANAŁ
techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.).
KANAŁ
część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.).
KANAŁ
sposób przekazywania informacji (na 5 lit.).
KANAŁ
droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.).
KANAŁ
sztuczny bieg wody (na 5 lit.).
KANAŁ
przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.).
KANAŁ
w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.).
KANAŁ
burzowy - pod ulicą (na 5 lit.).
KANAŁ
Augustowski lub Panamski (na 5 lit.).
KANAŁ
łączy dwie rzeki (na 5 lit.).
KANAŁ
pasmo telewizyjne (na 5 lit.).

Oprócz KANAŁ sprawdź również:

Komentarze - KANAŁ - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x