KOŁEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KOŁEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KOŁEK" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KOŁEK to:

najczęściej drewniany, podłużny element, który czasami ma zaostrzony koniec, żeby można go było gdzieś wbić (na 5 lit.)KOŁEK to:

w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny (na 5 lit.)KOŁEK to:

narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 5 lit.)KOŁEK to:

element pośredniczący w połączeniu kołkowym jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 5 lit.)KOŁEK to:

element konstrukcyjny w formie plastikowej, metalowej lub drewnianej rurki, którą wkłada się w dziurę w ścianie, a następnie osadza się w niej śrubę czy wkręt (na 5 lit.)KOŁEK to:

osoba nierozgarnięta, głupawa (na 5 lit.)KOŁEK to:

element konstrukcyjny w postaci krótkiego pręta uniemożliwiający przesuwanie się części nim łączonych (na 5 lit.)KOŁEK to:

sam jak ... w płocie (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KOŁEK". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KOŁEK nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŁEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KOŁEK - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KOŁEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁEK najczęściej drewniany, podłużny element, który czasami ma zaostrzony koniec, żeby można go było gdzieś wbić (na 5 lit.)
KOŁEK w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny (na 5 lit.)
KOŁEK narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 5 lit.)
KOŁEK element pośredniczący w połączeniu kołkowym jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 5 lit.)
KOŁEK element konstrukcyjny w formie plastikowej, metalowej lub drewnianej rurki, którą wkłada się w dziurę w ścianie, a następnie osadza się w niej śrubę czy wkręt (na 5 lit.)
KOŁEK osoba nierozgarnięta, głupawa (na 5 lit.)
KOŁEK element konstrukcyjny w postaci krótkiego pręta uniemożliwiający przesuwanie się części nim łączonych (na 5 lit.)
KOŁEK sam jak ... w płocie (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KOŁEK

KOŁEK
najczęściej drewniany, podłużny element, który czasami ma zaostrzony koniec, żeby można go było gdzieś wbić (na 5 lit.).
KOŁEK
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny (na 5 lit.).
KOŁEK
narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 5 lit.).
KOŁEK
element pośredniczący w połączeniu kołkowym jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 5 lit.).
KOŁEK
element konstrukcyjny w formie plastikowej, metalowej lub drewnianej rurki, którą wkłada się w dziurę w ścianie, a następnie osadza się w niej śrubę czy wkręt (na 5 lit.).
KOŁEK
osoba nierozgarnięta, głupawa (na 5 lit.).
KOŁEK
element konstrukcyjny w postaci krótkiego pręta uniemożliwiający przesuwanie się części nim łączonych (na 5 lit.).
KOŁEK
sam jak ... w płocie (na 5 lit.).

Oprócz KOŁEK sprawdź również:

Komentarze - KOŁEK - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x