KORONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KORONA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KORONA" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł krzy­żów­ko­wych: 27. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej odkry­tych li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

KORONA to:

państwo o ustroju monarchicznym (na 6 lit.)KORONA to:

nakrycie głowy, oznaka władzy (na 6 lit.)KORONA to:

górne rozgałęzienie drzewa, konary, gałęzie, pędy i liście (na 6 lit.)KORONA to:

w muzyce: fermata (na 6 lit.)KORONA to:

w brydżu: 5 honorów lub 4 asy (na 6 lit.)KORONA to:

w stomatologii: proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w łowiectwie: część wieńca - poroża jelenia (na 6 lit.)KORONA to:

stosunkowo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy (na 6 lit.)KORONA to:

w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj czubka u ptaków (ma go na głowie np. paw lub żuraw koroniasty) (na 6 lit.)KORONA to:

przenośnie o władzy królewskiej, książęcej; urząd (na 6 lit.)KORONA to:

przen. szczyt, zwieńczenie, ukoronowanie, najwyższe osiągnięcie (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj opaski, ozdoby głowy, która przypomina koronę (na 6 lit.)KORONA to:

górna część zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.)KORONA to:

zbiór szczytów górskich (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj uczesania (warkocz, warkocze dookoła głowy) (na 6 lit.)KORONA to:

brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.)KORONA to:

Fritillaria - rodzaj rośliny z rodziny liliowatych (na 6 lit.)KORONA to:

u motyli: element samczych narządów genitalnych (na 6 lit.)KORONA to:

klub piłkarski Korona Kielce (na 6 lit.)KORONA to:

fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.)KORONA to:

zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.)KORONA to:

najbardziej zewnętrzna część atmosfery Słońca (na 6 lit.)KORONA to:

konstrukcja na szczycie wierzy wiertniczej służąca do umocowania wielokrążka wiertniczego (na 6 lit.)KORONA to:

FERMATA (na 6 lit.)KORONA to:

na głowie króla (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KORONA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KORONA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KORONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KORONA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KORONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORONA państwo o ustroju monarchicznym (na 6 lit.)
KORONA nakrycie głowy, oznaka władzy (na 6 lit.)
KORONA górne rozgałęzienie drzewa, konary, gałęzie, pędy i liście (na 6 lit.)
KORONA w muzyce: fermata (na 6 lit.)
KORONA w brydżu: 5 honorów lub 4 asy (na 6 lit.)
KORONA w stomatologii: proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 6 lit.)
KORONA w łowiectwie: część wieńca - poroża jelenia (na 6 lit.)
KORONA stosunkowo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy (na 6 lit.)
KORONA w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.)
KORONA rodzaj czubka u ptaków (ma go na głowie np. paw lub żuraw koroniasty) (na 6 lit.)
KORONA przenośnie o władzy królewskiej, książęcej; urząd (na 6 lit.)
KORONA przen. szczyt, zwieńczenie, ukoronowanie, najwyższe osiągnięcie (na 6 lit.)
KORONA rodzaj opaski, ozdoby głowy, która przypomina koronę (na 6 lit.)
KORONA górna część zęba (na 6 lit.)
KORONA w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.)
KORONA zbiór szczytów górskich (na 6 lit.)
KORONA rodzaj uczesania (warkocz, warkocze dookoła głowy) (na 6 lit.)
KORONA brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.)
KORONA Fritillaria - rodzaj rośliny z rodziny liliowatych (na 6 lit.)
KORONA u motyli: element samczych narządów genitalnych (na 6 lit.)
KORONA klub piłkarski Korona Kielce (na 6 lit.)
KORONA fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.)
KORONA zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.)
KORONA najbardziej zewnętrzna część atmosfery Słońca (na 6 lit.)
KORONA konstrukcja na szczycie wierzy wiertniczej służąca do umocowania wielokrążka wiertniczego (na 6 lit.)
KORONA FERMATA (na 6 lit.)
KORONA na głowie króla (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KORONA

KORONA
państwo o ustroju monarchicznym (na 6 lit.).
KORONA
nakrycie głowy, oznaka władzy (na 6 lit.).
KORONA
górne rozgałęzienie drzewa, konary, gałęzie, pędy i liście (na 6 lit.).
KORONA
w muzyce: fermata (na 6 lit.).
KORONA
w brydżu: 5 honorów lub 4 asy (na 6 lit.).
KORONA
w stomatologii: proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 6 lit.).
KORONA
w łowiectwie: część wieńca - poroża jelenia (na 6 lit.).
KORONA
stosunkowo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy (na 6 lit.).
KORONA
w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.).
KORONA
rodzaj czubka u ptaków (ma go na głowie np. paw lub żuraw koroniasty) (na 6 lit.).
KORONA
przenośnie o władzy królewskiej, książęcej; urząd (na 6 lit.).
KORONA
przen. szczyt, zwieńczenie, ukoronowanie, najwyższe osiągnięcie (na 6 lit.).
KORONA
rodzaj opaski, ozdoby głowy, która przypomina koronę (na 6 lit.).
KORONA
górna część zęba (na 6 lit.).
KORONA
w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.).
KORONA
zbiór szczytów górskich (na 6 lit.).
KORONA
rodzaj uczesania (warkocz, warkocze dookoła głowy) (na 6 lit.).
KORONA
brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.).
KORONA
Fritillaria - rodzaj rośliny z rodziny liliowatych (na 6 lit.).
KORONA
u motyli: element samczych narządów genitalnych (na 6 lit.).
KORONA
klub piłkarski Korona Kielce (na 6 lit.).
KORONA
fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.).
KORONA
zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.).
KORONA
najbardziej zewnętrzna część atmosfery Słońca (na 6 lit.).
KORONA
konstrukcja na szczycie wierzy wiertniczej służąca do umocowania wielokrążka wiertniczego (na 6 lit.).
KORONA
FERMATA (na 6 lit.).
KORONA
na głowie króla (na 6 lit.).

Oprócz KORONA sprawdź również:

Komentarze - KORONA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast