NIEOSTROŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania NIEOSTROŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "NIEOSTROŚĆ" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 3. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

NIEOSTROŚĆ to:

to, że coś jest niezbyt intensywne, łagodne, nie jest ostre, nie jest dokuczliwe; to, że łatwo coś przetrwać, wytrzymać (na 10 lit.)NIEOSTROŚĆ to:

cecha obrazu lub fotografii widzianego niewyraźnie, sprawiającego wrażenie rozmazanego (na 10 lit.)NIEOSTROŚĆ to:

to, że coś jest słabo określone, niedoprecyzowane, niejednoznaczne, nie jest ostre, a mogłoby być bardziej jasne, czytelne (na 10 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "NIEOSTROŚĆ". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

NIEOSTROŚĆ nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEOSTROŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek NIEOSTROŚĆ - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego NIEOSTROŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEOSTROŚĆ to, że coś jest niezbyt intensywne, łagodne, nie jest ostre, nie jest dokuczliwe; to, że łatwo coś przetrwać, wytrzymać (na 10 lit.)
NIEOSTROŚĆ cecha obrazu lub fotografii widzianego niewyraźnie, sprawiającego wrażenie rozmazanego (na 10 lit.)
NIEOSTROŚĆ to, że coś jest słabo określone, niedoprecyzowane, niejednoznaczne, nie jest ostre, a mogłoby być bardziej jasne, czytelne (na 10 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - NIEOSTROŚĆ

NIEOSTROŚĆ
to, że coś jest niezbyt intensywne, łagodne, nie jest ostre, nie jest dokuczliwe; to, że łatwo coś przetrwać, wytrzymać (na 10 lit.).
NIEOSTROŚĆ
cecha obrazu lub fotografii widzianego niewyraźnie, sprawiającego wrażenie rozmazanego (na 10 lit.).
NIEOSTROŚĆ
to, że coś jest słabo określone, niedoprecyzowane, niejednoznaczne, nie jest ostre, a mogłoby być bardziej jasne, czytelne (na 10 lit.).

Oprócz NIEOSTROŚĆ sprawdź również:

Komentarze - NIEOSTROŚĆ - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x