NIESTRAWNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania NIESTRAWNOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "NIESTRAWNOŚĆ" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 2. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

NIESTRAWNOŚĆ to:

występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 12 lit.)NIESTRAWNOŚĆ to:

dolegliwości ze strony układu pokarmowego, objawiające się dyskomfortem, bólem, spowodowane wieloma czynnikami, np. przejedzeniem, zjedzeniem niewłaściwego typu pokarmu, stanami chorobowymi (na 12 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "NIESTRAWNOŚĆ". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

NIESTRAWNOŚĆ nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIESTRAWNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek NIESTRAWNOŚĆ - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego NIESTRAWNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIESTRAWNOŚĆ występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 12 lit.)
NIESTRAWNOŚĆ dolegliwości ze strony układu pokarmowego, objawiające się dyskomfortem, bólem, spowodowane wieloma czynnikami, np. przejedzeniem, zjedzeniem niewłaściwego typu pokarmu, stanami chorobowymi (na 12 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - NIESTRAWNOŚĆ

NIESTRAWNOŚĆ
występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 12 lit.).
NIESTRAWNOŚĆ
dolegliwości ze strony układu pokarmowego, objawiające się dyskomfortem, bólem, spowodowane wieloma czynnikami, np. przejedzeniem, zjedzeniem niewłaściwego typu pokarmu, stanami chorobowymi (na 12 lit.).

Oprócz NIESTRAWNOŚĆ sprawdź również:

Komentarze - NIESTRAWNOŚĆ - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast