NIEZRĘCZNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania NIEZRĘCZNOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "NIEZRĘCZNOŚĆ" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 6. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

NIEZRĘCZNOŚĆ to:

cecha człowieka o niezgrabnych i niezdarnych ruchach (na 12 lit.)NIEZRĘCZNOŚĆ to:

zrobienie czegoś nietaktownego, nieodpowiedniego (na 12 lit.)NIEZRĘCZNOŚĆ to:

cecha ruchu, np. niezręczność skoku, pozycji, przysiadu (na 12 lit.)NIEZRĘCZNOŚĆ to:

kłopotliwość, nieodpowiedniość, np. zwrotu do adresata, zbyt bezpośredniego żartu (na 12 lit.)NIEZRĘCZNOŚĆ to:

cecha człowieka zachowującego się nieudolnie (na 12 lit.)NIEZRĘCZNOŚĆ to:

cecha czynu, zachowania, działania, które odznacza się brakiem sprytu, nieudolnością (na 12 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "NIEZRĘCZNOŚĆ". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

NIEZRĘCZNOŚĆ nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEZRĘCZNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek NIEZRĘCZNOŚĆ - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego NIEZRĘCZNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEZRĘCZNOŚĆ cecha człowieka o niezgrabnych i niezdarnych ruchach (na 12 lit.)
NIEZRĘCZNOŚĆ zrobienie czegoś nietaktownego, nieodpowiedniego (na 12 lit.)
NIEZRĘCZNOŚĆ cecha ruchu, np. niezręczność skoku, pozycji, przysiadu (na 12 lit.)
NIEZRĘCZNOŚĆ kłopotliwość, nieodpowiedniość, np. zwrotu do adresata, zbyt bezpośredniego żartu (na 12 lit.)
NIEZRĘCZNOŚĆ cecha człowieka zachowującego się nieudolnie (na 12 lit.)
NIEZRĘCZNOŚĆ cecha czynu, zachowania, działania, które odznacza się brakiem sprytu, nieudolnością (na 12 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - NIEZRĘCZNOŚĆ

NIEZRĘCZNOŚĆ
cecha człowieka o niezgrabnych i niezdarnych ruchach (na 12 lit.).
NIEZRĘCZNOŚĆ
zrobienie czegoś nietaktownego, nieodpowiedniego (na 12 lit.).
NIEZRĘCZNOŚĆ
cecha ruchu, np. niezręczność skoku, pozycji, przysiadu (na 12 lit.).
NIEZRĘCZNOŚĆ
kłopotliwość, nieodpowiedniość, np. zwrotu do adresata, zbyt bezpośredniego żartu (na 12 lit.).
NIEZRĘCZNOŚĆ
cecha człowieka zachowującego się nieudolnie (na 12 lit.).
NIEZRĘCZNOŚĆ
cecha czynu, zachowania, działania, które odznacza się brakiem sprytu, nieudolnością (na 12 lit.).

Oprócz NIEZRĘCZNOŚĆ sprawdź również:

Komentarze - NIEZRĘCZNOŚĆ - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x