PRĘT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania PRĘT

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "PRĘT" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

PRĘT to:

podłużny element konstrukcji (na 4 lit.)PRĘT to:

historyczna miara długości i powierzchni (na 4 lit.)PRĘT to:

wyrób hutniczy, którego wymiary poprzeczne są znacznie mniejsze niż długość (na 4 lit.)PRĘT to:

dawna jednostka długości i powierzchni: 3,5 ÷ 5 m oraz 0,0019 ÷ 2,08 ha (na 4 lit.)PRĘT to:

hutniczy wyrób walcowany lub ciągniony o znacznej długości i stałym przekroju poprzecznym (na 4 lit.)PRĘT to:

element konstrukcyjny sztywny o długości wielokrotnie większej od szerokości i grubości (na 4 lit.)PRĘT to:

dużo grubszy niż drut (na 4 lit.)PRĘT to:

element kraty w oknie (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "PRĘT". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

PRĘT nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRĘT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek PRĘT - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego PRĘT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĘT podłużny element konstrukcji (na 4 lit.)
PRĘT historyczna miara długości i powierzchni (na 4 lit.)
PRĘT wyrób hutniczy, którego wymiary poprzeczne są znacznie mniejsze niż długość (na 4 lit.)
PRĘT dawna jednostka długości i powierzchni: 3,5 ÷ 5 m oraz 0,0019 ÷ 2,08 ha (na 4 lit.)
PRĘT hutniczy wyrób walcowany lub ciągniony o znacznej długości i stałym przekroju poprzecznym (na 4 lit.)
PRĘT element konstrukcyjny sztywny o długości wielokrotnie większej od szerokości i grubości (na 4 lit.)
PRĘT dużo grubszy niż drut (na 4 lit.)
PRĘT element kraty w oknie (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - PRĘT

PRĘT
podłużny element konstrukcji (na 4 lit.).
PRĘT
historyczna miara długości i powierzchni (na 4 lit.).
PRĘT
wyrób hutniczy, którego wymiary poprzeczne są znacznie mniejsze niż długość (na 4 lit.).
PRĘT
dawna jednostka długości i powierzchni: 3,5 ÷ 5 m oraz 0,0019 ÷ 2,08 ha (na 4 lit.).
PRĘT
hutniczy wyrób walcowany lub ciągniony o znacznej długości i stałym przekroju poprzecznym (na 4 lit.).
PRĘT
element konstrukcyjny sztywny o długości wielokrotnie większej od szerokości i grubości (na 4 lit.).
PRĘT
dużo grubszy niż drut (na 4 lit.).
PRĘT
element kraty w oknie (na 4 lit.).

Oprócz PRĘT sprawdź również:

Komentarze - PRĘT - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x