BAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania BAN

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "BAN" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 7. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

BAN to:

moneta używana dawniej w Turcji, dziś jednostka zdawkowa w Rumunii i Mołdawii (1/100 lei); swoista odmiana (dopełniacz: bani) (na 3 lit.)BAN to:

w średniowieczu na Węgrzech: zarządca banatu (na 3 lit.)BAN to:

w dawnej Jugosławii: zarządca prowincji (na 3 lit.)BAN to:

w nowych mediach: czasowa blokada użytkownika w internecie (na 3 lit.)BAN to:

jednostka informacji (na 3 lit.)BAN to:

namiestnik prowincji w Chorwacji lub zarządca okręgu wojskowego w dawnych Węgrzech (na 3 lit.)BAN to:

tytuł średniowiecznego władcy Bośni (na 3 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "BAN". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

BAN nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek BAN - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego BAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAN moneta używana dawniej w Turcji, dziś jednostka zdawkowa w Rumunii i Mołdawii (1/100 lei); swoista odmiana (dopełniacz: bani) (na 3 lit.)
BAN w średniowieczu na Węgrzech: zarządca banatu (na 3 lit.)
BAN w dawnej Jugosławii: zarządca prowincji (na 3 lit.)
BAN w nowych mediach: czasowa blokada użytkownika w internecie (na 3 lit.)
BAN jednostka informacji (na 3 lit.)
BAN namiestnik prowincji w Chorwacji lub zarządca okręgu wojskowego w dawnych Węgrzech (na 3 lit.)
BAN tytuł średniowiecznego władcy Bośni (na 3 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - BAN

BAN
moneta używana dawniej w Turcji, dziś jednostka zdawkowa w Rumunii i Mołdawii (1/100 lei); swoista odmiana (dopełniacz: bani) (na 3 lit.).
BAN
w średniowieczu na Węgrzech: zarządca banatu (na 3 lit.).
BAN
w dawnej Jugosławii: zarządca prowincji (na 3 lit.).
BAN
w nowych mediach: czasowa blokada użytkownika w internecie (na 3 lit.).
BAN
jednostka informacji (na 3 lit.).
BAN
namiestnik prowincji w Chorwacji lub zarządca okręgu wojskowego w dawnych Węgrzech (na 3 lit.).
BAN
tytuł średniowiecznego władcy Bośni (na 3 lit.).

Oprócz BAN sprawdź również:

Komentarze - BAN - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x