CIOS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania CIOS

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "CIOS" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 10. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

CIOS to:

fakt, że ktoś kogoś uderzył (częścią ciała lub jakimś przedmiotem) (na 4 lit.)CIOS to:

przenośnie: trudne przeżycie, tragedia, bolesne doznanie (na 4 lit.)CIOS to:

blok kamienny w kształcie graniastosłupa, zwykle taki, którego przynajmniej jeden bok jest ozdobny (na 4 lit.)CIOS to:

stale rosnący siekacz słonia; kieł (na 4 lit.)CIOS to:

w geologii: zdolność danej skały do pękania w określony sposób (na 4 lit.)CIOS to:

w geologii: zbiór seryjnych spękań i szczelin w skałach uporządkowanych geometrycznie w odstępach większych niż kilka centymetrów, występujących w zespołach i systemach (na 4 lit.)CIOS to:

ociosana betka, drzewo lub kamień (na 4 lit.)CIOS to:

lewy prosty (na 4 lit.)CIOS to:

sierpowy lub hak (na 4 lit.)CIOS to:

bokserski to np. hak albo sierp (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "CIOS". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

CIOS nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIOS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek CIOS - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego CIOS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIOS fakt, że ktoś kogoś uderzył (częścią ciała lub jakimś przedmiotem) (na 4 lit.)
CIOS przenośnie: trudne przeżycie, tragedia, bolesne doznanie (na 4 lit.)
CIOS blok kamienny w kształcie graniastosłupa, zwykle taki, którego przynajmniej jeden bok jest ozdobny (na 4 lit.)
CIOS stale rosnący siekacz słonia; kieł (na 4 lit.)
CIOS w geologii: zdolność danej skały do pękania w określony sposób (na 4 lit.)
CIOS w geologii: zbiór seryjnych spękań i szczelin w skałach uporządkowanych geometrycznie w odstępach większych niż kilka centymetrów, występujących w zespołach i systemach (na 4 lit.)
CIOS ociosana betka, drzewo lub kamień (na 4 lit.)
CIOS lewy prosty (na 4 lit.)
CIOS sierpowy lub hak (na 4 lit.)
CIOS bokserski to np. hak albo sierp (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - CIOS

CIOS
fakt, że ktoś kogoś uderzył (częścią ciała lub jakimś przedmiotem) (na 4 lit.).
CIOS
przenośnie: trudne przeżycie, tragedia, bolesne doznanie (na 4 lit.).
CIOS
blok kamienny w kształcie graniastosłupa, zwykle taki, którego przynajmniej jeden bok jest ozdobny (na 4 lit.).
CIOS
stale rosnący siekacz słonia; kieł (na 4 lit.).
CIOS
w geologii: zdolność danej skały do pękania w określony sposób (na 4 lit.).
CIOS
w geologii: zbiór seryjnych spękań i szczelin w skałach uporządkowanych geometrycznie w odstępach większych niż kilka centymetrów, występujących w zespołach i systemach (na 4 lit.).
CIOS
ociosana betka, drzewo lub kamień (na 4 lit.).
CIOS
lewy prosty (na 4 lit.).
CIOS
sierpowy lub hak (na 4 lit.).
CIOS
bokserski to np. hak albo sierp (na 4 lit.).

Oprócz CIOS sprawdź również:

Komentarze - CIOS - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x