CZAS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania CZAS

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "CZAS" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 14. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

CZAS to:

nieprzerwany ciąg następujących po sobie wydarzeń (na 4 lit.)CZAS to:

sposób określania, wyznaczania i mierzenia czasu, chronologicznego uszeregowania zdarzeń (na 4 lit.)CZAS to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.)CZAS to:

chwila, moment, pora (na 4 lit.)CZAS to:

wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane (na 4 lit.)CZAS to:

(często) PLUR. okres w dziejach (na 4 lit.)CZAS to:

wolne chwile, często kiedy nie ma się zaplanowanych innych zajęć, czas do dyspozycji, czas jako własność człowieka (na 4 lit.)CZAS to:

bieżący odczyt wskazań czasomierza (na 4 lit.)CZAS to:

warunki atmosferyczne, pogoda (na 4 lit.)CZAS to:

nieustannie płynie (na 4 lit.)CZAS to:

nie staje, a ucieka (na 4 lit.)CZAS to:

odmierza go zegar (na 4 lit.)CZAS to:

pora, termin (na 4 lit.)CZAS to:

mierzony przez zegar (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "CZAS". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

CZAS nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek CZAS - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego CZAS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS nieprzerwany ciąg następujących po sobie wydarzeń (na 4 lit.)
CZAS sposób określania, wyznaczania i mierzenia czasu, chronologicznego uszeregowania zdarzeń (na 4 lit.)
CZAS kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.)
CZAS chwila, moment, pora (na 4 lit.)
CZAS wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane (na 4 lit.)
CZAS (często) PLUR. okres w dziejach (na 4 lit.)
CZAS wolne chwile, często kiedy nie ma się zaplanowanych innych zajęć, czas do dyspozycji, czas jako własność człowieka (na 4 lit.)
CZAS bieżący odczyt wskazań czasomierza (na 4 lit.)
CZAS warunki atmosferyczne, pogoda (na 4 lit.)
CZAS nieustannie płynie (na 4 lit.)
CZAS nie staje, a ucieka (na 4 lit.)
CZAS odmierza go zegar (na 4 lit.)
CZAS pora, termin (na 4 lit.)
CZAS mierzony przez zegar (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - CZAS

CZAS
nieprzerwany ciąg następujących po sobie wydarzeń (na 4 lit.).
CZAS
sposób określania, wyznaczania i mierzenia czasu, chronologicznego uszeregowania zdarzeń (na 4 lit.).
CZAS
kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.).
CZAS
chwila, moment, pora (na 4 lit.).
CZAS
wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane (na 4 lit.).
CZAS
(często) PLUR. okres w dziejach (na 4 lit.).
CZAS
wolne chwile, często kiedy nie ma się zaplanowanych innych zajęć, czas do dyspozycji, czas jako własność człowieka (na 4 lit.).
CZAS
bieżący odczyt wskazań czasomierza (na 4 lit.).
CZAS
warunki atmosferyczne, pogoda (na 4 lit.).
CZAS
nieustannie płynie (na 4 lit.).
CZAS
nie staje, a ucieka (na 4 lit.).
CZAS
odmierza go zegar (na 4 lit.).
CZAS
pora, termin (na 4 lit.).
CZAS
mierzony przez zegar (na 4 lit.).

Oprócz CZAS sprawdź również:

Komentarze - CZAS - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast