CZOP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania CZOP

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "CZOP" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 16. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

CZOP to:

szpunt - stożkowy klin służący do zamykania beczki (na 4 lit.)CZOP to:

przedmiot, zbiór przedmiotów o kształcie stożka (na 4 lit.)CZOP to:

zbiór ropy w jamach ciała, przyjmujący kształt stożka (na 4 lit.)CZOP to:

element, który służy do łączenia części konstrukcji, urządzenia ze sobą; działa na zasadzie dopasowania kształtu wypustka w jednym elemencie do kształtu otworu w drugim (na 4 lit.)CZOP to:

klejek - grzyb z rodziny klejówkowatych (na 4 lit.)CZOP to:

ogólna nazwa dla ryb z rodziny okoniowatych należących do rodzaju Zingel (na 4 lit.)CZOP to:

inna nazwa klejówki świerkowej (na 4 lit.)CZOP to:

inna nazwa opieńki cesarskiej (na 4 lit.)CZOP to:

inna nazwa klejówki (z rodzaju Gomphidius) (na 4 lit.)CZOP to:

występ pięty masztu (na 4 lit.)CZOP to:

ryba z okoniowatych o bardzo smacznym mięsie żyjąca w rzekach zlewiska czarnomorskiego (na 4 lit.)CZOP to:

element konstrukcyjny do połączenia z innym elementem poprzez włożenia czopa w gniazdo tego elementu (na 4 lit.)CZOP to:

stożkowa zatyczka beczki, kadzi (na 4 lit.)CZOP to:

zatyczka beczki (na 4 lit.)CZOP to:

zatyczka, szpunt (na 4 lit.)CZOP to:

szpunt w beczce (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "CZOP". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

CZOP nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZOP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek CZOP - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego CZOP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZOP szpunt - stożkowy klin służący do zamykania beczki (na 4 lit.)
CZOP przedmiot, zbiór przedmiotów o kształcie stożka (na 4 lit.)
CZOP zbiór ropy w jamach ciała, przyjmujący kształt stożka (na 4 lit.)
CZOP element, który służy do łączenia części konstrukcji, urządzenia ze sobą; działa na zasadzie dopasowania kształtu wypustka w jednym elemencie do kształtu otworu w drugim (na 4 lit.)
CZOP klejek - grzyb z rodziny klejówkowatych (na 4 lit.)
CZOP ogólna nazwa dla ryb z rodziny okoniowatych należących do rodzaju Zingel (na 4 lit.)
CZOP inna nazwa klejówki świerkowej (na 4 lit.)
CZOP inna nazwa opieńki cesarskiej (na 4 lit.)
CZOP inna nazwa klejówki (z rodzaju Gomphidius) (na 4 lit.)
CZOP występ pięty masztu (na 4 lit.)
CZOP ryba z okoniowatych o bardzo smacznym mięsie żyjąca w rzekach zlewiska czarnomorskiego (na 4 lit.)
CZOP element konstrukcyjny do połączenia z innym elementem poprzez włożenia czopa w gniazdo tego elementu (na 4 lit.)
CZOP stożkowa zatyczka beczki, kadzi (na 4 lit.)
CZOP zatyczka beczki (na 4 lit.)
CZOP zatyczka, szpunt (na 4 lit.)
CZOP szpunt w beczce (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - CZOP

CZOP
szpunt - stożkowy klin służący do zamykania beczki (na 4 lit.).
CZOP
przedmiot, zbiór przedmiotów o kształcie stożka (na 4 lit.).
CZOP
zbiór ropy w jamach ciała, przyjmujący kształt stożka (na 4 lit.).
CZOP
element, który służy do łączenia części konstrukcji, urządzenia ze sobą; działa na zasadzie dopasowania kształtu wypustka w jednym elemencie do kształtu otworu w drugim (na 4 lit.).
CZOP
klejek - grzyb z rodziny klejówkowatych (na 4 lit.).
CZOP
ogólna nazwa dla ryb z rodziny okoniowatych należących do rodzaju Zingel (na 4 lit.).
CZOP
inna nazwa klejówki świerkowej (na 4 lit.).
CZOP
inna nazwa opieńki cesarskiej (na 4 lit.).
CZOP
inna nazwa klejówki (z rodzaju Gomphidius) (na 4 lit.).
CZOP
występ pięty masztu (na 4 lit.).
CZOP
ryba z okoniowatych o bardzo smacznym mięsie żyjąca w rzekach zlewiska czarnomorskiego (na 4 lit.).
CZOP
element konstrukcyjny do połączenia z innym elementem poprzez włożenia czopa w gniazdo tego elementu (na 4 lit.).
CZOP
stożkowa zatyczka beczki, kadzi (na 4 lit.).
CZOP
zatyczka beczki (na 4 lit.).
CZOP
zatyczka, szpunt (na 4 lit.).
CZOP
szpunt w beczce (na 4 lit.).

Oprócz CZOP sprawdź również:

Komentarze - CZOP - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x