CZTERDZIESTKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania CZTERDZIESTKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "CZTERDZIESTKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

CZTERDZIESTKA to:

coś, w skład czego wchodzi 40 elementów (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

liczba 40, numer 40 (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

wiek, 40 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się czterdziestolecie (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

czterdziestolatka (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 40 (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

prędkość 40 kilometrów na godzinę (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

coś, co zawiera 40% czegoś lub ma 40 jednostek mocy (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

moneta o wartości 40 groszy, która była w obiegu w zaborze rosyjskim (na 13 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "CZTERDZIESTKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

CZTERDZIESTKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZTERDZIESTKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek CZTERDZIESTKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego CZTERDZIESTKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZTERDZIESTKA coś, w skład czego wchodzi 40 elementów (na 13 lit.)
CZTERDZIESTKA liczba 40, numer 40 (na 13 lit.)
CZTERDZIESTKA wiek, 40 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się czterdziestolecie (na 13 lit.)
CZTERDZIESTKA czterdziestolatka (na 13 lit.)
CZTERDZIESTKA coś lub ktoś oznaczone numerem 40 (na 13 lit.)
CZTERDZIESTKA prędkość 40 kilometrów na godzinę (na 13 lit.)
CZTERDZIESTKA coś, co zawiera 40% czegoś lub ma 40 jednostek mocy (na 13 lit.)
CZTERDZIESTKA moneta o wartości 40 groszy, która była w obiegu w zaborze rosyjskim (na 13 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - CZTERDZIESTKA

CZTERDZIESTKA
coś, w skład czego wchodzi 40 elementów (na 13 lit.).
CZTERDZIESTKA
liczba 40, numer 40 (na 13 lit.).
CZTERDZIESTKA
wiek, 40 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się czterdziestolecie (na 13 lit.).
CZTERDZIESTKA
czterdziestolatka (na 13 lit.).
CZTERDZIESTKA
coś lub ktoś oznaczone numerem 40 (na 13 lit.).
CZTERDZIESTKA
prędkość 40 kilometrów na godzinę (na 13 lit.).
CZTERDZIESTKA
coś, co zawiera 40% czegoś lub ma 40 jednostek mocy (na 13 lit.).
CZTERDZIESTKA
moneta o wartości 40 groszy, która była w obiegu w zaborze rosyjskim (na 13 lit.).

Oprócz CZTERDZIESTKA sprawdź również:

Komentarze - CZTERDZIESTKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x