DACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania DACH

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "DACH" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 7. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

DACH to:

górna, najwyższa część budynku, mająca za zadanie przykrycie i osłanianie go przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)DACH to:

przenośnie: dom, miesce, w którym ktoś mieszka (na 4 lit.)DACH to:

górna część pojazdu (na 4 lit.)DACH to:

konstrukcja osłaniająca od góry budowlę lub teren przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)DACH to:

przykrycie osłaniające pomieszczenia budowli przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem itp (na 4 lit.)DACH to:

nad strychem (na 4 lit.)DACH to:

miejsce pracy dekarza (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "DACH". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

DACH nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek DACH - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego DACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DACH górna, najwyższa część budynku, mająca za zadanie przykrycie i osłanianie go przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)
DACH przenośnie: dom, miesce, w którym ktoś mieszka (na 4 lit.)
DACH górna część pojazdu (na 4 lit.)
DACH konstrukcja osłaniająca od góry budowlę lub teren przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)
DACH przykrycie osłaniające pomieszczenia budowli przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem itp (na 4 lit.)
DACH nad strychem (na 4 lit.)
DACH miejsce pracy dekarza (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - DACH

DACH
górna, najwyższa część budynku, mająca za zadanie przykrycie i osłanianie go przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.).
DACH
przenośnie: dom, miesce, w którym ktoś mieszka (na 4 lit.).
DACH
górna część pojazdu (na 4 lit.).
DACH
konstrukcja osłaniająca od góry budowlę lub teren przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.).
DACH
przykrycie osłaniające pomieszczenia budowli przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem itp (na 4 lit.).
DACH
nad strychem (na 4 lit.).
DACH
miejsce pracy dekarza (na 4 lit.).

Oprócz DACH sprawdź również:

DACH - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (1)

      4 + 1 = ?    
W ŁZACH
DODAŁ: paweł DNIA 2022-07-15 13:06:44

Poleć nas znajomym:

x