DOMINANTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania DOMINANTA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "DOMINANTA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

DOMINANTA to:

piąty stopnień skali albo gamy, zarówno durowej, jak i molowej, w odległości kwinty czystej w górę lub kwarty czystej w dół od toniki (na 9 lit.)DOMINANTA to:

motyw, bardziej widoczny niż inne w danej kompozycji, zespole, układzie (na 9 lit.)DOMINANTA to:

jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 9 lit.)DOMINANTA to:

trójdźwięk zbudowany na piątym stopniu gamy (na 9 lit.)DOMINANTA to:

w modalnych systemach muzycznych: dźwięk dominujący w przebiegu linii melodycznej i organizujący ją, determinujący charakter odległości między dźwiękami (na 9 lit.)DOMINANTA to:

rzeźbiarz włoski (1380-1466) jeden z najwybitniejszych artystów wczesnego renesansu, przedstawiciel szkoły florenckiej (na 9 lit.)DOMINANTA to:

w tonach psalmowych najdłużej utrzymujący się dźwięk, na którym recytowany jest tekst (na 9 lit.)DOMINANTA to:

w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej (na 9 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "DOMINANTA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

DOMINANTA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOMINANTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek DOMINANTA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego DOMINANTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMINANTA piąty stopnień skali albo gamy, zarówno durowej, jak i molowej, w odległości kwinty czystej w górę lub kwarty czystej w dół od toniki (na 9 lit.)
DOMINANTA motyw, bardziej widoczny niż inne w danej kompozycji, zespole, układzie (na 9 lit.)
DOMINANTA jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 9 lit.)
DOMINANTA trójdźwięk zbudowany na piątym stopniu gamy (na 9 lit.)
DOMINANTA w modalnych systemach muzycznych: dźwięk dominujący w przebiegu linii melodycznej i organizujący ją, determinujący charakter odległości między dźwiękami (na 9 lit.)
DOMINANTA rzeźbiarz włoski (1380-1466) jeden z najwybitniejszych artystów wczesnego renesansu, przedstawiciel szkoły florenckiej (na 9 lit.)
DOMINANTA w tonach psalmowych najdłużej utrzymujący się dźwięk, na którym recytowany jest tekst (na 9 lit.)
DOMINANTA w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej (na 9 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - DOMINANTA

DOMINANTA
piąty stopnień skali albo gamy, zarówno durowej, jak i molowej, w odległości kwinty czystej w górę lub kwarty czystej w dół od toniki (na 9 lit.).
DOMINANTA
motyw, bardziej widoczny niż inne w danej kompozycji, zespole, układzie (na 9 lit.).
DOMINANTA
jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 9 lit.).
DOMINANTA
trójdźwięk zbudowany na piątym stopniu gamy (na 9 lit.).
DOMINANTA
w modalnych systemach muzycznych: dźwięk dominujący w przebiegu linii melodycznej i organizujący ją, determinujący charakter odległości między dźwiękami (na 9 lit.).
DOMINANTA
rzeźbiarz włoski (1380-1466) jeden z najwybitniejszych artystów wczesnego renesansu, przedstawiciel szkoły florenckiej (na 9 lit.).
DOMINANTA
w tonach psalmowych najdłużej utrzymujący się dźwięk, na którym recytowany jest tekst (na 9 lit.).
DOMINANTA
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej (na 9 lit.).

Oprócz DOMINANTA sprawdź również:

DOMINANTA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x