FAKIR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania FAKIR

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "FAKIR" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

FAKIR to:

indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp (na 5 lit.)FAKIR to:

mnich muzułmański, uprawiający ascezę i żebractwo (na 5 lit.)FAKIR to:

osoba dysponująca umiejętnościami fakirskimi; magik, który potrafi np. połykać ogień (na 5 lit.)FAKIR to:

asceta, żebrzący mnich muzułmański (na 5 lit.)FAKIR to:

wyznawca Hinduizmu i Dżinizmu, publicznie umartwiający swe ciało (na 5 lit.)FAKIR to:

asceta z Indii (na 5 lit.)FAKIR to:

wędrowny asceta hinduski (na 5 lit.)FAKIR to:

asceta ze Wschodu (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "FAKIR". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

FAKIR nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAKIR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek FAKIR - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego FAKIR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAKIR indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp (na 5 lit.)
FAKIR mnich muzułmański, uprawiający ascezę i żebractwo (na 5 lit.)
FAKIR osoba dysponująca umiejętnościami fakirskimi; magik, który potrafi np. połykać ogień (na 5 lit.)
FAKIR asceta, żebrzący mnich muzułmański (na 5 lit.)
FAKIR wyznawca Hinduizmu i Dżinizmu, publicznie umartwiający swe ciało (na 5 lit.)
FAKIR asceta z Indii (na 5 lit.)
FAKIR wędrowny asceta hinduski (na 5 lit.)
FAKIR asceta ze Wschodu (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - FAKIR

FAKIR
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp (na 5 lit.).
FAKIR
mnich muzułmański, uprawiający ascezę i żebractwo (na 5 lit.).
FAKIR
osoba dysponująca umiejętnościami fakirskimi; magik, który potrafi np. połykać ogień (na 5 lit.).
FAKIR
asceta, żebrzący mnich muzułmański (na 5 lit.).
FAKIR
wyznawca Hinduizmu i Dżinizmu, publicznie umartwiający swe ciało (na 5 lit.).
FAKIR
asceta z Indii (na 5 lit.).
FAKIR
wędrowny asceta hinduski (na 5 lit.).
FAKIR
asceta ze Wschodu (na 5 lit.).

Oprócz FAKIR sprawdź również:

Komentarze - FAKIR - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x