FRANK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania FRANK

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "FRANK" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

FRANK to:

bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki (na 5 lit.)FRANK to:

członek federacji Franków, zamieszkujących niegdyś tereny na północ i wschód od dolnego Renu (na 5 lit.)FRANK to:

chemik niemiecki (1834-1916); opracował metodę otrzymywania cyjanomidoku wapniowego (na 5 lit.)FRANK to:

fizyk radziecki (1908-90); współtwórca teorii promieniowania Czerenkowa, laureat nagrody Nobla (na 5 lit.)FRANK to:

lekarz austriacki (1745-1821); twórca podstaw nowoczesnej higieny społecznej (na 5 lit.)FRANK to:

Bruno, pisarz niemiecki (1887-1945), dramaty, powieści i opowiadania o humanistycznej wymowie; „Cervantes” (na 5 lit.)FRANK to:

waluta Belgii zastąpiona przez euro (na 5 lit.)FRANK to:

... Sinatra, piosenkarz i aktor (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "FRANK". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

FRANK nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRANK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek FRANK - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego FRANK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRANK bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki (na 5 lit.)
FRANK członek federacji Franków, zamieszkujących niegdyś tereny na północ i wschód od dolnego Renu (na 5 lit.)
FRANK chemik niemiecki (1834-1916); opracował metodę otrzymywania cyjanomidoku wapniowego (na 5 lit.)
FRANK fizyk radziecki (1908-90); współtwórca teorii promieniowania Czerenkowa, laureat nagrody Nobla (na 5 lit.)
FRANK lekarz austriacki (1745-1821); twórca podstaw nowoczesnej higieny społecznej (na 5 lit.)
FRANK Bruno, pisarz niemiecki (1887-1945), dramaty, powieści i opowiadania o humanistycznej wymowie; „Cervantes” (na 5 lit.)
FRANK waluta Belgii zastąpiona przez euro (na 5 lit.)
FRANK ... Sinatra, piosenkarz i aktor (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - FRANK

FRANK
bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki (na 5 lit.).
FRANK
członek federacji Franków, zamieszkujących niegdyś tereny na północ i wschód od dolnego Renu (na 5 lit.).
FRANK
chemik niemiecki (1834-1916); opracował metodę otrzymywania cyjanomidoku wapniowego (na 5 lit.).
FRANK
fizyk radziecki (1908-90); współtwórca teorii promieniowania Czerenkowa, laureat nagrody Nobla (na 5 lit.).
FRANK
lekarz austriacki (1745-1821); twórca podstaw nowoczesnej higieny społecznej (na 5 lit.).
FRANK
Bruno, pisarz niemiecki (1887-1945), dramaty, powieści i opowiadania o humanistycznej wymowie; „Cervantes” (na 5 lit.).
FRANK
waluta Belgii zastąpiona przez euro (na 5 lit.).
FRANK
... Sinatra, piosenkarz i aktor (na 5 lit.).

Oprócz FRANK sprawdź również:

Komentarze - FRANK - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast