GRAFIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania GRAFIKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "GRAFIKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 9. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

GRAFIKA to:

praca plastyczna, dzieło sztuki wykonane jakąś techniką graficzną (na 7 lit.)GRAFIKA to:

dział plastyki (na 7 lit.)GRAFIKA to:

inaczej szata graficzna, sposób i forma zapisu czegoś, zaprezentowania tekstu i rysunku, zwłaszcza w książce lub innym dokumencie piśmienniczym (na 7 lit.)GRAFIKA to:

sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 7 lit.)GRAFIKA to:

dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości (na 7 lit.)GRAFIKA to:

rysunek - to, co jest narysowane (na 7 lit.)GRAFIKA to:

styl grafiki - pracy plastycznej, dzieła sztuki wykonanego techniką graficzną, także: styl danego twórcy lub szerzej - jego twórczość (na 7 lit.)GRAFIKA to:

włoski malarz i złotnik (1420-97) reprezentant sceny florenckiej (na 7 lit.)GRAFIKA to:

dział sztuk plastycznych (na 7 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "GRAFIKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

GRAFIKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRAFIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek GRAFIKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego GRAFIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAFIKA praca plastyczna, dzieło sztuki wykonane jakąś techniką graficzną (na 7 lit.)
GRAFIKA dział plastyki (na 7 lit.)
GRAFIKA inaczej szata graficzna, sposób i forma zapisu czegoś, zaprezentowania tekstu i rysunku, zwłaszcza w książce lub innym dokumencie piśmienniczym (na 7 lit.)
GRAFIKA sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 7 lit.)
GRAFIKA dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości (na 7 lit.)
GRAFIKA rysunek - to, co jest narysowane (na 7 lit.)
GRAFIKA styl grafiki - pracy plastycznej, dzieła sztuki wykonanego techniką graficzną, także: styl danego twórcy lub szerzej - jego twórczość (na 7 lit.)
GRAFIKA włoski malarz i złotnik (1420-97) reprezentant sceny florenckiej (na 7 lit.)
GRAFIKA dział sztuk plastycznych (na 7 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - GRAFIKA

GRAFIKA
praca plastyczna, dzieło sztuki wykonane jakąś techniką graficzną (na 7 lit.).
GRAFIKA
dział plastyki (na 7 lit.).
GRAFIKA
inaczej szata graficzna, sposób i forma zapisu czegoś, zaprezentowania tekstu i rysunku, zwłaszcza w książce lub innym dokumencie piśmienniczym (na 7 lit.).
GRAFIKA
sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 7 lit.).
GRAFIKA
dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości (na 7 lit.).
GRAFIKA
rysunek - to, co jest narysowane (na 7 lit.).
GRAFIKA
styl grafiki - pracy plastycznej, dzieła sztuki wykonanego techniką graficzną, także: styl danego twórcy lub szerzej - jego twórczość (na 7 lit.).
GRAFIKA
włoski malarz i złotnik (1420-97) reprezentant sceny florenckiej (na 7 lit.).
GRAFIKA
dział sztuk plastycznych (na 7 lit.).

Oprócz GRAFIKA sprawdź również:

Komentarze - GRAFIKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x