IRRADIACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania IRRADIACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "IRRADIACJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 7. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

IRRADIACJA to:

jedno ze złudzeń optycznych, które polega na tym, że jasne lub błyszczące przedmioty oglądane na ciemnym tle wydają się większe (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

promieniowanie bólu, przeniesienie się ośrodka odczuwania bólu poza miejsce dotknięte uszkodzeniem tkanki (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

irradiancja - w radiometrii strumień promieniowania na jednostkę powierzchni (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

radiacyjne utrwalanie żywności - metoda konserwacji żywności polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

w fizjoterapii: przekazywanie napięcia mięśniowego z silniejszych grup mięśniowych na słabsze, pobudzanie słabszych mięśni (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

przenośnie: promieniowanie, oddziaływanie jednego wyrazu lub pojęcia na inne, prawdopodobny mechanizm powstawania metafor i poetyckich użyć języka (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

w psychologii: rodzaj asocjacji, przenoszenie pewnych emocji na kogoś lub coś na podstawie skojarzenia (na 10 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "IRRADIACJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

IRRADIACJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRRADIACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek IRRADIACJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego IRRADIACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IRRADIACJA jedno ze złudzeń optycznych, które polega na tym, że jasne lub błyszczące przedmioty oglądane na ciemnym tle wydają się większe (na 10 lit.)
IRRADIACJA promieniowanie bólu, przeniesienie się ośrodka odczuwania bólu poza miejsce dotknięte uszkodzeniem tkanki (na 10 lit.)
IRRADIACJA irradiancja - w radiometrii strumień promieniowania na jednostkę powierzchni (na 10 lit.)
IRRADIACJA radiacyjne utrwalanie żywności - metoda konserwacji żywności polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów (na 10 lit.)
IRRADIACJA w fizjoterapii: przekazywanie napięcia mięśniowego z silniejszych grup mięśniowych na słabsze, pobudzanie słabszych mięśni (na 10 lit.)
IRRADIACJA przenośnie: promieniowanie, oddziaływanie jednego wyrazu lub pojęcia na inne, prawdopodobny mechanizm powstawania metafor i poetyckich użyć języka (na 10 lit.)
IRRADIACJA w psychologii: rodzaj asocjacji, przenoszenie pewnych emocji na kogoś lub coś na podstawie skojarzenia (na 10 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - IRRADIACJA

IRRADIACJA
jedno ze złudzeń optycznych, które polega na tym, że jasne lub błyszczące przedmioty oglądane na ciemnym tle wydają się większe (na 10 lit.).
IRRADIACJA
promieniowanie bólu, przeniesienie się ośrodka odczuwania bólu poza miejsce dotknięte uszkodzeniem tkanki (na 10 lit.).
IRRADIACJA
irradiancja - w radiometrii strumień promieniowania na jednostkę powierzchni (na 10 lit.).
IRRADIACJA
radiacyjne utrwalanie żywności - metoda konserwacji żywności polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów (na 10 lit.).
IRRADIACJA
w fizjoterapii: przekazywanie napięcia mięśniowego z silniejszych grup mięśniowych na słabsze, pobudzanie słabszych mięśni (na 10 lit.).
IRRADIACJA
przenośnie: promieniowanie, oddziaływanie jednego wyrazu lub pojęcia na inne, prawdopodobny mechanizm powstawania metafor i poetyckich użyć języka (na 10 lit.).
IRRADIACJA
w psychologii: rodzaj asocjacji, przenoszenie pewnych emocji na kogoś lub coś na podstawie skojarzenia (na 10 lit.).

Oprócz IRRADIACJA sprawdź również:

Komentarze - IRRADIACJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x