KAPA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KAPA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KAPA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 11. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KAPA to:

szata liturgiczna, używana przez kapłana (w Polsce także diakona), w czasie sprawowania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin (na 4 lit.)KAPA to:

okrycie dla konia, często zdobione (na 4 lit.)KAPA to:

ZEJŚCIÓWKA; schody prowadzące z pokładu do pomieszczeń nad nim (na 4 lit.)KAPA to:

ozdobna szata liturgiczna w kształcie peleryny zapinanej pod szyją na klamrę (na 4 lit.)KAPA to:

ozdobne przykrycie na konia (na 4 lit.)KAPA to:

wzorzysta narzuta (na 4 lit.)KAPA to:

nakrycie łóżka (na 4 lit.)KAPA to:

narzuta na tapczan (na 4 lit.)KAPA to:

narzuta na łóżko (na 4 lit.)KAPA to:

rozłożona na tapczanie (na 4 lit.)KAPA to:

zdobi zaścielone łóżko (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KAPA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KAPA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAPA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KAPA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KAPA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPA szata liturgiczna, używana przez kapłana (w Polsce także diakona), w czasie sprawowania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin (na 4 lit.)
KAPA okrycie dla konia, często zdobione (na 4 lit.)
KAPA ZEJŚCIÓWKA; schody prowadzące z pokładu do pomieszczeń nad nim (na 4 lit.)
KAPA ozdobna szata liturgiczna w kształcie peleryny zapinanej pod szyją na klamrę (na 4 lit.)
KAPA ozdobne przykrycie na konia (na 4 lit.)
KAPA wzorzysta narzuta (na 4 lit.)
KAPA nakrycie łóżka (na 4 lit.)
KAPA narzuta na tapczan (na 4 lit.)
KAPA narzuta na łóżko (na 4 lit.)
KAPA rozłożona na tapczanie (na 4 lit.)
KAPA zdobi zaścielone łóżko (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KAPA

KAPA
szata liturgiczna, używana przez kapłana (w Polsce także diakona), w czasie sprawowania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin (na 4 lit.).
KAPA
okrycie dla konia, często zdobione (na 4 lit.).
KAPA
ZEJŚCIÓWKA; schody prowadzące z pokładu do pomieszczeń nad nim (na 4 lit.).
KAPA
ozdobna szata liturgiczna w kształcie peleryny zapinanej pod szyją na klamrę (na 4 lit.).
KAPA
ozdobne przykrycie na konia (na 4 lit.).
KAPA
wzorzysta narzuta (na 4 lit.).
KAPA
nakrycie łóżka (na 4 lit.).
KAPA
narzuta na tapczan (na 4 lit.).
KAPA
narzuta na łóżko (na 4 lit.).
KAPA
rozłożona na tapczanie (na 4 lit.).
KAPA
zdobi zaścielone łóżko (na 4 lit.).

Oprócz KAPA sprawdź również:

Komentarze - KAPA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x