KLUCZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KLUCZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KLUCZ" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 23. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KLUCZ to:

przedmiot służący do otwierania zamków lub kłódek (na 5 lit.)KLUCZ to:

charakterystyczna formacja tworzona podczas wędrówki przez niektóre migrujące ptaki (na 5 lit.)KLUCZ to:

zestaw rozwiązań do zbioru zadań, wskazówek do interpretowania wyników jakiegoś testu czy sprawdzianu (na 5 lit.)KLUCZ to:

system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji (na 5 lit.)KLUCZ to:

narzędzie techniczne służące do przykręcania i odkręcania śrub i nakrętek (na 5 lit.)KLUCZ to:

symbol graficzny notacji muzycznej, znak wyznaczający bezwzględną wysokość dźwięku na linii, na której się znajduje (na 5 lit.)KLUCZ to:

objaśnienie, komentarz, instrukcja do rozwiązywania zadań (na 5 lit.)KLUCZ to:

założenie, na którym oparto sposób prowadzenia lub rozstrzygania spraw; zasada; sposób podejścia do tematu (na 5 lit.)KLUCZ to:

element konstrukcji; często ozdobny szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepienia; zwornik (na 5 lit.)KLUCZ to:

środek, sposób na poradzenie sobie z czymś, rozgryzienie, zrozumienie czegoś (na 5 lit.)KLUCZ to:

narzędzie do nakręcania mechanizmu sprężynowego (na 5 lit.)KLUCZ to:

przycisk przy urządzeniu telegraficznym lub radiowym, dzięki któremu steruje się wysyłaniem lub przerywaniem sygnału (na 5 lit.)KLUCZ to:

najmniejsza formacja w lotnictwie, licząca od trzech do pięciu samolotów (na 5 lit.)KLUCZ to:

w różnych naukach przyrodniczych: wykaz zawierający systematykę (np. organizmów, minerałów), służący do ich oznaczania (na 5 lit.)KLUCZ to:

zespół majątków ziemskich, które są położone blisko siebie i znajdują się pod wspólnym zarządem (na 5 lit.)KLUCZ to:

element instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie (na 5 lit.)KLUCZ to:

szyk samolotów podczas lotu grupowego (na 5 lit.)KLUCZ to:

najmniejszy zespół taktyczny samolotów, część eskadry (na 5 lit.)KLUCZ to:

część eskadry, najmniejszy zespół taktyczny samolotów w powietrzu (na 5 lit.)KLUCZ to:

narzędzie do dokręcania lub odkręcania śrub, nakrętek itp (na 5 lit.)KLUCZ to:

(ciesielski) element stalowy łączący elementy drewniane (na 5 lit.)KLUCZ to:

znak graficzny określający kształtem i umiejscowieniem bezwzględną wysokość symbolizowanych nutami dźwięków (na 5 lit.)KLUCZ to:

wsuwany do zamka (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KLUCZ". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KLUCZ nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLUCZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KLUCZ - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KLUCZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLUCZ przedmiot służący do otwierania zamków lub kłódek (na 5 lit.)
KLUCZ charakterystyczna formacja tworzona podczas wędrówki przez niektóre migrujące ptaki (na 5 lit.)
KLUCZ zestaw rozwiązań do zbioru zadań, wskazówek do interpretowania wyników jakiegoś testu czy sprawdzianu (na 5 lit.)
KLUCZ system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji (na 5 lit.)
KLUCZ narzędzie techniczne służące do przykręcania i odkręcania śrub i nakrętek (na 5 lit.)
KLUCZ symbol graficzny notacji muzycznej, znak wyznaczający bezwzględną wysokość dźwięku na linii, na której się znajduje (na 5 lit.)
KLUCZ objaśnienie, komentarz, instrukcja do rozwiązywania zadań (na 5 lit.)
KLUCZ założenie, na którym oparto sposób prowadzenia lub rozstrzygania spraw; zasada; sposób podejścia do tematu (na 5 lit.)
KLUCZ element konstrukcji; często ozdobny szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepienia; zwornik (na 5 lit.)
KLUCZ środek, sposób na poradzenie sobie z czymś, rozgryzienie, zrozumienie czegoś (na 5 lit.)
KLUCZ narzędzie do nakręcania mechanizmu sprężynowego (na 5 lit.)
KLUCZ przycisk przy urządzeniu telegraficznym lub radiowym, dzięki któremu steruje się wysyłaniem lub przerywaniem sygnału (na 5 lit.)
KLUCZ najmniejsza formacja w lotnictwie, licząca od trzech do pięciu samolotów (na 5 lit.)
KLUCZ w różnych naukach przyrodniczych: wykaz zawierający systematykę (np. organizmów, minerałów), służący do ich oznaczania (na 5 lit.)
KLUCZ zespół majątków ziemskich, które są położone blisko siebie i znajdują się pod wspólnym zarządem (na 5 lit.)
KLUCZ element instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie (na 5 lit.)
KLUCZ szyk samolotów podczas lotu grupowego (na 5 lit.)
KLUCZ najmniejszy zespół taktyczny samolotów, część eskadry (na 5 lit.)
KLUCZ część eskadry, najmniejszy zespół taktyczny samolotów w powietrzu (na 5 lit.)
KLUCZ narzędzie do dokręcania lub odkręcania śrub, nakrętek itp (na 5 lit.)
KLUCZ (ciesielski) element stalowy łączący elementy drewniane (na 5 lit.)
KLUCZ znak graficzny określający kształtem i umiejscowieniem bezwzględną wysokość symbolizowanych nutami dźwięków (na 5 lit.)
KLUCZ wsuwany do zamka (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KLUCZ

KLUCZ
przedmiot służący do otwierania zamków lub kłódek (na 5 lit.).
KLUCZ
charakterystyczna formacja tworzona podczas wędrówki przez niektóre migrujące ptaki (na 5 lit.).
KLUCZ
zestaw rozwiązań do zbioru zadań, wskazówek do interpretowania wyników jakiegoś testu czy sprawdzianu (na 5 lit.).
KLUCZ
system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji (na 5 lit.).
KLUCZ
narzędzie techniczne służące do przykręcania i odkręcania śrub i nakrętek (na 5 lit.).
KLUCZ
symbol graficzny notacji muzycznej, znak wyznaczający bezwzględną wysokość dźwięku na linii, na której się znajduje (na 5 lit.).
KLUCZ
objaśnienie, komentarz, instrukcja do rozwiązywania zadań (na 5 lit.).
KLUCZ
założenie, na którym oparto sposób prowadzenia lub rozstrzygania spraw; zasada; sposób podejścia do tematu (na 5 lit.).
KLUCZ
element konstrukcji; często ozdobny szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepienia; zwornik (na 5 lit.).
KLUCZ
środek, sposób na poradzenie sobie z czymś, rozgryzienie, zrozumienie czegoś (na 5 lit.).
KLUCZ
narzędzie do nakręcania mechanizmu sprężynowego (na 5 lit.).
KLUCZ
przycisk przy urządzeniu telegraficznym lub radiowym, dzięki któremu steruje się wysyłaniem lub przerywaniem sygnału (na 5 lit.).
KLUCZ
najmniejsza formacja w lotnictwie, licząca od trzech do pięciu samolotów (na 5 lit.).
KLUCZ
w różnych naukach przyrodniczych: wykaz zawierający systematykę (np. organizmów, minerałów), służący do ich oznaczania (na 5 lit.).
KLUCZ
zespół majątków ziemskich, które są położone blisko siebie i znajdują się pod wspólnym zarządem (na 5 lit.).
KLUCZ
element instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie (na 5 lit.).
KLUCZ
szyk samolotów podczas lotu grupowego (na 5 lit.).
KLUCZ
najmniejszy zespół taktyczny samolotów, część eskadry (na 5 lit.).
KLUCZ
część eskadry, najmniejszy zespół taktyczny samolotów w powietrzu (na 5 lit.).
KLUCZ
narzędzie do dokręcania lub odkręcania śrub, nakrętek itp (na 5 lit.).
KLUCZ
(ciesielski) element stalowy łączący elementy drewniane (na 5 lit.).
KLUCZ
znak graficzny określający kształtem i umiejscowieniem bezwzględną wysokość symbolizowanych nutami dźwięków (na 5 lit.).
KLUCZ
wsuwany do zamka (na 5 lit.).

Oprócz KLUCZ sprawdź również:

Komentarze - KLUCZ - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast