KOKS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KOKS

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KOKS" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KOKS to:

paliwo uzyskiwane przemysłowo w koksowniach poprzez wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C, w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych przy ograniczonym dostępie tlenu (na 4 lit.)KOKS to:

paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) (na 4 lit.)KOKS to:

kokaina, narkotyk o działaniu pobudzającym, silnie uzależniający (na 4 lit.)KOKS to:

steryd anaboliczny stosowany przez sportowców (na 4 lit.)KOKS to:

trudna, nieprzyjemna, kłopotliwa sytuacja, problem (na 4 lit.)KOKS to:

opał dla hut (na 4 lit.)KOKS to:

spalany w kotłowni (na 4 lit.)KOKS to:

dobry na opał (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KOKS". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KOKS nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOKS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KOKS - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KOKS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOKS paliwo uzyskiwane przemysłowo w koksowniach poprzez wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C, w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych przy ograniczonym dostępie tlenu (na 4 lit.)
KOKS paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) (na 4 lit.)
KOKS kokaina, narkotyk o działaniu pobudzającym, silnie uzależniający (na 4 lit.)
KOKS steryd anaboliczny stosowany przez sportowców (na 4 lit.)
KOKS trudna, nieprzyjemna, kłopotliwa sytuacja, problem (na 4 lit.)
KOKS opał dla hut (na 4 lit.)
KOKS spalany w kotłowni (na 4 lit.)
KOKS dobry na opał (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KOKS

KOKS
paliwo uzyskiwane przemysłowo w koksowniach poprzez wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C, w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych przy ograniczonym dostępie tlenu (na 4 lit.).
KOKS
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) (na 4 lit.).
KOKS
kokaina, narkotyk o działaniu pobudzającym, silnie uzależniający (na 4 lit.).
KOKS
steryd anaboliczny stosowany przez sportowców (na 4 lit.).
KOKS
trudna, nieprzyjemna, kłopotliwa sytuacja, problem (na 4 lit.).
KOKS
opał dla hut (na 4 lit.).
KOKS
spalany w kotłowni (na 4 lit.).
KOKS
dobry na opał (na 4 lit.).

Oprócz KOKS sprawdź również:

Komentarze - KOKS - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast