KOLUMNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KOLUMNA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KOLUMNA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 18. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KOLUMNA to:

zestaw głośników umieszczonych w linii wewnątrz specjalnej obudowy (skrzynki), która pełni funkcję pudła rezonansowego (na 7 lit.)KOLUMNA to:

grupa osób lub obiektów, które są ustawione w rząd albo rzędy (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowa podpora architektoniczna o kolistym przekroju trzonu (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pewna grupa osób, które są ustawione w rzędzie lub rzędach; określenie często stosowane wobec grup żołnierzy (na 7 lit.)KOLUMNA to:

skład odpowiadający stronie; obecnie powszechnie stosowana wśród osób z branży (redakcje, studia DTP, drukarnie) nazwa każdej strony publikacji poligraficznej (na 7 lit.)KOLUMNA to:

część czasopisma poświęcona konkretnemu zagadnieniu albo przeznaczona na zamieszczanie tekstów konkretnego autora (na 7 lit.)KOLUMNA to:

rodzaj wolnostojącego monumentu w formie słupa o okrągłym przekroju, dekorowany na powierzchni albo zwieńczony rzeźbą, pełniący najczęściej funkcję kommemoratywną (na 7 lit.)KOLUMNA to:

w maszynie: część kadłuba, element ustawiony w pionie (na 7 lit.)KOLUMNA to:

naczynie cylindryczne służące jako sprzęt laboratoryjny bądź przemysłowy do przeprowadzania procesów chemicznych i fizycznych (na 7 lit.)KOLUMNA to:

geologiczna forma ukształtowania terenu złożona ze stromego, często wręcz pionowego słupa lub słupów skalnych w morzu niedaleko wybrzeża (na 7 lit.)KOLUMNA to:

element układu kierowniczego, który służy do przeniesienia momentu obrotowego z koła kierownicy na przekładnię kierowniczą, co zapewnia proporcjonalny skręt kół samochodu (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pojedynczy pionowy pas tekstu w obrębie zapisanej strony (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowy ciąg komórek z danymi w tabeli (na 7 lit.)KOLUMNA to:

grupa ludzi, którzy mają pewne wspólne zadanie, wspólną misję do wykonania, pełnią podobną funkcję (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowy układ danych czy elementów w macierzy (na 7 lit.)KOLUMNA to:

graficzna reprezentacja wartości jakiejś zmiennej na wykresie (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowa podpora architektoniczna, pełniąca też funkcje dekoracyjne (na 7 lit.)KOLUMNA to:

element nośny maszyny o foremnym przekroju poprzecznym (na 7 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KOLUMNA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KOLUMNA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOLUMNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KOLUMNA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KOLUMNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLUMNA zestaw głośników umieszczonych w linii wewnątrz specjalnej obudowy (skrzynki), która pełni funkcję pudła rezonansowego (na 7 lit.)
KOLUMNA grupa osób lub obiektów, które są ustawione w rząd albo rzędy (na 7 lit.)
KOLUMNA pionowa podpora architektoniczna o kolistym przekroju trzonu (na 7 lit.)
KOLUMNA pewna grupa osób, które są ustawione w rzędzie lub rzędach; określenie często stosowane wobec grup żołnierzy (na 7 lit.)
KOLUMNA skład odpowiadający stronie; obecnie powszechnie stosowana wśród osób z branży (redakcje, studia DTP, drukarnie) nazwa każdej strony publikacji poligraficznej (na 7 lit.)
KOLUMNA część czasopisma poświęcona konkretnemu zagadnieniu albo przeznaczona na zamieszczanie tekstów konkretnego autora (na 7 lit.)
KOLUMNA rodzaj wolnostojącego monumentu w formie słupa o okrągłym przekroju, dekorowany na powierzchni albo zwieńczony rzeźbą, pełniący najczęściej funkcję kommemoratywną (na 7 lit.)
KOLUMNA w maszynie: część kadłuba, element ustawiony w pionie (na 7 lit.)
KOLUMNA naczynie cylindryczne służące jako sprzęt laboratoryjny bądź przemysłowy do przeprowadzania procesów chemicznych i fizycznych (na 7 lit.)
KOLUMNA geologiczna forma ukształtowania terenu złożona ze stromego, często wręcz pionowego słupa lub słupów skalnych w morzu niedaleko wybrzeża (na 7 lit.)
KOLUMNA element układu kierowniczego, który służy do przeniesienia momentu obrotowego z koła kierownicy na przekładnię kierowniczą, co zapewnia proporcjonalny skręt kół samochodu (na 7 lit.)
KOLUMNA pojedynczy pionowy pas tekstu w obrębie zapisanej strony (na 7 lit.)
KOLUMNA pionowy ciąg komórek z danymi w tabeli (na 7 lit.)
KOLUMNA grupa ludzi, którzy mają pewne wspólne zadanie, wspólną misję do wykonania, pełnią podobną funkcję (na 7 lit.)
KOLUMNA pionowy układ danych czy elementów w macierzy (na 7 lit.)
KOLUMNA graficzna reprezentacja wartości jakiejś zmiennej na wykresie (na 7 lit.)
KOLUMNA pionowa podpora architektoniczna, pełniąca też funkcje dekoracyjne (na 7 lit.)
KOLUMNA element nośny maszyny o foremnym przekroju poprzecznym (na 7 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KOLUMNA

KOLUMNA
zestaw głośników umieszczonych w linii wewnątrz specjalnej obudowy (skrzynki), która pełni funkcję pudła rezonansowego (na 7 lit.).
KOLUMNA
grupa osób lub obiektów, które są ustawione w rząd albo rzędy (na 7 lit.).
KOLUMNA
pionowa podpora architektoniczna o kolistym przekroju trzonu (na 7 lit.).
KOLUMNA
pewna grupa osób, które są ustawione w rzędzie lub rzędach; określenie często stosowane wobec grup żołnierzy (na 7 lit.).
KOLUMNA
skład odpowiadający stronie; obecnie powszechnie stosowana wśród osób z branży (redakcje, studia DTP, drukarnie) nazwa każdej strony publikacji poligraficznej (na 7 lit.).
KOLUMNA
część czasopisma poświęcona konkretnemu zagadnieniu albo przeznaczona na zamieszczanie tekstów konkretnego autora (na 7 lit.).
KOLUMNA
rodzaj wolnostojącego monumentu w formie słupa o okrągłym przekroju, dekorowany na powierzchni albo zwieńczony rzeźbą, pełniący najczęściej funkcję kommemoratywną (na 7 lit.).
KOLUMNA
w maszynie: część kadłuba, element ustawiony w pionie (na 7 lit.).
KOLUMNA
naczynie cylindryczne służące jako sprzęt laboratoryjny bądź przemysłowy do przeprowadzania procesów chemicznych i fizycznych (na 7 lit.).
KOLUMNA
geologiczna forma ukształtowania terenu złożona ze stromego, często wręcz pionowego słupa lub słupów skalnych w morzu niedaleko wybrzeża (na 7 lit.).
KOLUMNA
element układu kierowniczego, który służy do przeniesienia momentu obrotowego z koła kierownicy na przekładnię kierowniczą, co zapewnia proporcjonalny skręt kół samochodu (na 7 lit.).
KOLUMNA
pojedynczy pionowy pas tekstu w obrębie zapisanej strony (na 7 lit.).
KOLUMNA
pionowy ciąg komórek z danymi w tabeli (na 7 lit.).
KOLUMNA
grupa ludzi, którzy mają pewne wspólne zadanie, wspólną misję do wykonania, pełnią podobną funkcję (na 7 lit.).
KOLUMNA
pionowy układ danych czy elementów w macierzy (na 7 lit.).
KOLUMNA
graficzna reprezentacja wartości jakiejś zmiennej na wykresie (na 7 lit.).
KOLUMNA
pionowa podpora architektoniczna, pełniąca też funkcje dekoracyjne (na 7 lit.).
KOLUMNA
element nośny maszyny o foremnym przekroju poprzecznym (na 7 lit.).

Oprócz KOLUMNA sprawdź również:

KOLUMNA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x