KOMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KOMA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KOMA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KOMA to:

przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb (na 4 lit.)KOMA to:

śpiączka, głębokie zaburzenie świadomości i przytomności, związane z rozpadem cyklu czuwania i wzbudzenia, objawiające się brakiem reakcji nawet na silne bodźce oraz uogólnionym bezruchem (na 4 lit.)KOMA to:

bardzo mały interwał pomiędzy podobnymi pod względem wysokosci dźwiękami (na 4 lit.)KOMA to:

aberracja komatyczna - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych, wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną, tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 4 lit.)KOMA to:

pyłowo-gazowa „atmosfera” o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety i powstająca w miarę zbliżania się do Słońca pod wpływem jego promieniowania (na 4 lit.)KOMA to:

KOMAT; wada wielu układów optycznych (na 4 lit.)KOMA to:

w elektronice: zniekształcenie przecinkowe (na 4 lit.)KOMA to:

śpiączka lub przecinek (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KOMA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KOMA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KOMA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KOMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMA przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb (na 4 lit.)
KOMA śpiączka, głębokie zaburzenie świadomości i przytomności, związane z rozpadem cyklu czuwania i wzbudzenia, objawiające się brakiem reakcji nawet na silne bodźce oraz uogólnionym bezruchem (na 4 lit.)
KOMA bardzo mały interwał pomiędzy podobnymi pod względem wysokosci dźwiękami (na 4 lit.)
KOMA aberracja komatyczna - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych, wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną, tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 4 lit.)
KOMA pyłowo-gazowa „atmosfera” o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety i powstająca w miarę zbliżania się do Słońca pod wpływem jego promieniowania (na 4 lit.)
KOMA KOMAT; wada wielu układów optycznych (na 4 lit.)
KOMA w elektronice: zniekształcenie przecinkowe (na 4 lit.)
KOMA śpiączka lub przecinek (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KOMA

KOMA
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb (na 4 lit.).
KOMA
śpiączka, głębokie zaburzenie świadomości i przytomności, związane z rozpadem cyklu czuwania i wzbudzenia, objawiające się brakiem reakcji nawet na silne bodźce oraz uogólnionym bezruchem (na 4 lit.).
KOMA
bardzo mały interwał pomiędzy podobnymi pod względem wysokosci dźwiękami (na 4 lit.).
KOMA
aberracja komatyczna - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych, wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną, tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 4 lit.).
KOMA
pyłowo-gazowa „atmosfera” o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety i powstająca w miarę zbliżania się do Słońca pod wpływem jego promieniowania (na 4 lit.).
KOMA
KOMAT; wada wielu układów optycznych (na 4 lit.).
KOMA
w elektronice: zniekształcenie przecinkowe (na 4 lit.).
KOMA
śpiączka lub przecinek (na 4 lit.).

Oprócz KOMA sprawdź również:

KOMA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x