KOMORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KOMORA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KOMORA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 14. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KOMORA to:

w anatomii zagłębienie w organach (np. komory mózgu, serca, oka) (na 6 lit.)KOMORA to:

mieszkalna część nory zwierzęcia (na 6 lit.)KOMORA to:

część zalążni, w której znajdują się nasiona (na 6 lit.)KOMORA to:

szczelnie zamykane pomieszczenie, w którym panują specyficzne warunki (na 6 lit.)KOMORA to:

wydzielona, wewnętrzna część maszyny lub urządzenia o rozmaitych zastosowaniach (na 6 lit.)KOMORA to:

niewielkie pomieszczenie do przechowywania żywności (na 6 lit.)KOMORA to:

izba, alkierz w dawnych chatach lub dworkach szlacheckich (na 6 lit.)KOMORA to:

duże, podziemne wyrobisko (na 6 lit.)KOMORA to:

zagłębienie w skale, jaskini (na 6 lit.)KOMORA to:

niewielka izba zwykle bez okien, służąca dawniej do przechowywania odzieży sprzętów, żywności (na 6 lit.)KOMORA to:

niewielka izba mieszkalna w domach wiejskich (na 6 lit.)KOMORA to:

jakakolwiek zamknięta przestrzeń, pomieszczenie (na 6 lit.)KOMORA to:

szczelne pomieszczenie dla nurków; umożliwiające regulację panującego w nim ciśnienia (na 6 lit.)KOMORA to:

obszerne wyrobisko górnicze wykute w skałach (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KOMORA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KOMORA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KOMORA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KOMORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMORA w anatomii zagłębienie w organach (np. komory mózgu, serca, oka) (na 6 lit.)
KOMORA mieszkalna część nory zwierzęcia (na 6 lit.)
KOMORA część zalążni, w której znajdują się nasiona (na 6 lit.)
KOMORA szczelnie zamykane pomieszczenie, w którym panują specyficzne warunki (na 6 lit.)
KOMORA wydzielona, wewnętrzna część maszyny lub urządzenia o rozmaitych zastosowaniach (na 6 lit.)
KOMORA niewielkie pomieszczenie do przechowywania żywności (na 6 lit.)
KOMORA izba, alkierz w dawnych chatach lub dworkach szlacheckich (na 6 lit.)
KOMORA duże, podziemne wyrobisko (na 6 lit.)
KOMORA zagłębienie w skale, jaskini (na 6 lit.)
KOMORA niewielka izba zwykle bez okien, służąca dawniej do przechowywania odzieży sprzętów, żywności (na 6 lit.)
KOMORA niewielka izba mieszkalna w domach wiejskich (na 6 lit.)
KOMORA jakakolwiek zamknięta przestrzeń, pomieszczenie (na 6 lit.)
KOMORA szczelne pomieszczenie dla nurków; umożliwiające regulację panującego w nim ciśnienia (na 6 lit.)
KOMORA obszerne wyrobisko górnicze wykute w skałach (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KOMORA

KOMORA
w anatomii zagłębienie w organach (np. komory mózgu, serca, oka) (na 6 lit.).
KOMORA
mieszkalna część nory zwierzęcia (na 6 lit.).
KOMORA
część zalążni, w której znajdują się nasiona (na 6 lit.).
KOMORA
szczelnie zamykane pomieszczenie, w którym panują specyficzne warunki (na 6 lit.).
KOMORA
wydzielona, wewnętrzna część maszyny lub urządzenia o rozmaitych zastosowaniach (na 6 lit.).
KOMORA
niewielkie pomieszczenie do przechowywania żywności (na 6 lit.).
KOMORA
izba, alkierz w dawnych chatach lub dworkach szlacheckich (na 6 lit.).
KOMORA
duże, podziemne wyrobisko (na 6 lit.).
KOMORA
zagłębienie w skale, jaskini (na 6 lit.).
KOMORA
niewielka izba zwykle bez okien, służąca dawniej do przechowywania odzieży sprzętów, żywności (na 6 lit.).
KOMORA
niewielka izba mieszkalna w domach wiejskich (na 6 lit.).
KOMORA
jakakolwiek zamknięta przestrzeń, pomieszczenie (na 6 lit.).
KOMORA
szczelne pomieszczenie dla nurków; umożliwiające regulację panującego w nim ciśnienia (na 6 lit.).
KOMORA
obszerne wyrobisko górnicze wykute w skałach (na 6 lit.).

Oprócz KOMORA sprawdź również:

Komentarze - KOMORA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x