KOMPENSACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KOMPENSACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KOMPENSACJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 5. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KOMPENSACJA to:

suma uzupełniająca niedobory; rodzaj wynagrodzenia, zapomogi (na 11 lit.)KOMPENSACJA to:

w prawie: umorzenie zobowiązania w sytuacji, gdy obie strony są wobec siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami (na 11 lit.)KOMPENSACJA to:

jeden z mechanizmów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji, polegająca na wynagradzaniu siebie za braki lub defekty (na 11 lit.)KOMPENSACJA to:

zastępczość funkcji, przejęcie funkcji utraconego albo chorego narządu przez inny narząd (na 11 lit.)KOMPENSACJA to:

zastąpienie czegoś występującego w ilości niewystarczającej lub nadmiernej (substancji, cechy, konkretnego działania, zachowania) czymś innym; skorygowanie czegoś (na 11 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KOMPENSACJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KOMPENSACJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMPENSACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KOMPENSACJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KOMPENSACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPENSACJA suma uzupełniająca niedobory; rodzaj wynagrodzenia, zapomogi (na 11 lit.)
KOMPENSACJA w prawie: umorzenie zobowiązania w sytuacji, gdy obie strony są wobec siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami (na 11 lit.)
KOMPENSACJA jeden z mechanizmów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji, polegająca na wynagradzaniu siebie za braki lub defekty (na 11 lit.)
KOMPENSACJA zastępczość funkcji, przejęcie funkcji utraconego albo chorego narządu przez inny narząd (na 11 lit.)
KOMPENSACJA zastąpienie czegoś występującego w ilości niewystarczającej lub nadmiernej (substancji, cechy, konkretnego działania, zachowania) czymś innym; skorygowanie czegoś (na 11 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KOMPENSACJA

KOMPENSACJA
suma uzupełniająca niedobory; rodzaj wynagrodzenia, zapomogi (na 11 lit.).
KOMPENSACJA
w prawie: umorzenie zobowiązania w sytuacji, gdy obie strony są wobec siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami (na 11 lit.).
KOMPENSACJA
jeden z mechanizmów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji, polegająca na wynagradzaniu siebie za braki lub defekty (na 11 lit.).
KOMPENSACJA
zastępczość funkcji, przejęcie funkcji utraconego albo chorego narządu przez inny narząd (na 11 lit.).
KOMPENSACJA
zastąpienie czegoś występującego w ilości niewystarczającej lub nadmiernej (substancji, cechy, konkretnego działania, zachowania) czymś innym; skorygowanie czegoś (na 11 lit.).

Oprócz KOMPENSACJA sprawdź również:

Komentarze - KOMPENSACJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x