KONSEKRACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KONSEKRACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KONSEKRACJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 6. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KONSEKRACJA to:

w kościołach chrześcijańskich - obrzęd uroczystego poświęcenia czegoś (na 11 lit.)KONSEKRACJA to:

obrząd święceń duchownych (zwłaszcza biskupich) w kościołach chrześcijańskich (na 11 lit.)KONSEKRACJA to:

śluby służby Bogu składane w zakonie lub przez osobę świecką (na 11 lit.)KONSEKRACJA to:

główna część mszy, przeistoczenie (na 11 lit.)KONSEKRACJA to:

obrzęd udzielania święceń biskupich (na 11 lit.)KONSEKRACJA to:

uroczyste poświęcenie kościoła, ołtarza itp (na 11 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KONSEKRACJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KONSEKRACJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONSEKRACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KONSEKRACJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KONSEKRACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONSEKRACJA w kościołach chrześcijańskich - obrzęd uroczystego poświęcenia czegoś (na 11 lit.)
KONSEKRACJA obrząd święceń duchownych (zwłaszcza biskupich) w kościołach chrześcijańskich (na 11 lit.)
KONSEKRACJA śluby służby Bogu składane w zakonie lub przez osobę świecką (na 11 lit.)
KONSEKRACJA główna część mszy, przeistoczenie (na 11 lit.)
KONSEKRACJA obrzęd udzielania święceń biskupich (na 11 lit.)
KONSEKRACJA uroczyste poświęcenie kościoła, ołtarza itp (na 11 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KONSEKRACJA

KONSEKRACJA
w kościołach chrześcijańskich - obrzęd uroczystego poświęcenia czegoś (na 11 lit.).
KONSEKRACJA
obrząd święceń duchownych (zwłaszcza biskupich) w kościołach chrześcijańskich (na 11 lit.).
KONSEKRACJA
śluby służby Bogu składane w zakonie lub przez osobę świecką (na 11 lit.).
KONSEKRACJA
główna część mszy, przeistoczenie (na 11 lit.).
KONSEKRACJA
obrzęd udzielania święceń biskupich (na 11 lit.).
KONSEKRACJA
uroczyste poświęcenie kościoła, ołtarza itp (na 11 lit.).

Oprócz KONSEKRACJA sprawdź również:

KONSEKRACJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x