KOSMOS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KOSMOS

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KOSMOS" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KOSMOS to:

wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje; cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 6 lit.)KOSMOS to:

przestrzeń kosmiczna, przestrzeń pozaziemska, to, co znajduje się poza ziemską atmosferą (na 6 lit.)KOSMOS to:

Cosmos - rodzaj roślin z rodziny astrowatych (na 6 lit.)KOSMOS to:

coś, zwykle jakieś zdarzenie, nie z tej Ziemi (ta ocena może mieć pozytywny lub negatywny wydźwięk); coś niecodziennego, dziwnego, wstrząsającego, niebywałego, trudnego do objęcia rozumem, do pojęcia w ziemskich, ludzkich kategoriach (na 6 lit.)KOSMOS to:

szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś (na 6 lit.)KOSMOS to:

WSZECHŚWIAT (na 6 lit.)KOSMOS to:

największa radziecka seria naukowo-badawczych, sztucznych satelitów Ziemi (na 6 lit.)KOSMOS to:

dwustopniowa, radziecka rakieta nośna (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KOSMOS". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KOSMOS nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSMOS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KOSMOS - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KOSMOS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSMOS wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje; cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 6 lit.)
KOSMOS przestrzeń kosmiczna, przestrzeń pozaziemska, to, co znajduje się poza ziemską atmosferą (na 6 lit.)
KOSMOS Cosmos - rodzaj roślin z rodziny astrowatych (na 6 lit.)
KOSMOS coś, zwykle jakieś zdarzenie, nie z tej Ziemi (ta ocena może mieć pozytywny lub negatywny wydźwięk); coś niecodziennego, dziwnego, wstrząsającego, niebywałego, trudnego do objęcia rozumem, do pojęcia w ziemskich, ludzkich kategoriach (na 6 lit.)
KOSMOS szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś (na 6 lit.)
KOSMOS WSZECHŚWIAT (na 6 lit.)
KOSMOS największa radziecka seria naukowo-badawczych, sztucznych satelitów Ziemi (na 6 lit.)
KOSMOS dwustopniowa, radziecka rakieta nośna (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KOSMOS

KOSMOS
wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje; cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 6 lit.).
KOSMOS
przestrzeń kosmiczna, przestrzeń pozaziemska, to, co znajduje się poza ziemską atmosferą (na 6 lit.).
KOSMOS
Cosmos - rodzaj roślin z rodziny astrowatych (na 6 lit.).
KOSMOS
coś, zwykle jakieś zdarzenie, nie z tej Ziemi (ta ocena może mieć pozytywny lub negatywny wydźwięk); coś niecodziennego, dziwnego, wstrząsającego, niebywałego, trudnego do objęcia rozumem, do pojęcia w ziemskich, ludzkich kategoriach (na 6 lit.).
KOSMOS
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś (na 6 lit.).
KOSMOS
WSZECHŚWIAT (na 6 lit.).
KOSMOS
największa radziecka seria naukowo-badawczych, sztucznych satelitów Ziemi (na 6 lit.).
KOSMOS
dwustopniowa, radziecka rakieta nośna (na 6 lit.).

Oprócz KOSMOS sprawdź również:

Komentarze - KOSMOS - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x