KWARTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KWARTA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KWARTA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KWARTA to:

naczynie kuchenne wykonane z blachy, które miało pojemność 1 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

angielska jednostka objętości; 1 imperial quart = 69,354 cali sześciennych = 1,136 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

amerykańska jednostka objętości dla płynów; 1 US liquid quart = 57,75 cali sześciennych = 0,946 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

amerykańska jednostka objętości dla ciał sypkich; 1 US dry quart = 67,201 cali sześciennych = 1,101 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

zawartość kwarty, blachy o pojemności 1 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

dawna jednostka objętości ciał sypkich a także naczynie o pojemności około 1 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

część meczu koszykówki (na 6 lit.)KWARTA to:

muzyczny interwał (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KWARTA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KWARTA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KWARTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KWARTA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KWARTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWARTA naczynie kuchenne wykonane z blachy, które miało pojemność 1 litra (na 6 lit.)
KWARTA angielska jednostka objętości; 1 imperial quart = 69,354 cali sześciennych = 1,136 litra (na 6 lit.)
KWARTA amerykańska jednostka objętości dla płynów; 1 US liquid quart = 57,75 cali sześciennych = 0,946 litra (na 6 lit.)
KWARTA amerykańska jednostka objętości dla ciał sypkich; 1 US dry quart = 67,201 cali sześciennych = 1,101 litra (na 6 lit.)
KWARTA zawartość kwarty, blachy o pojemności 1 litra (na 6 lit.)
KWARTA dawna jednostka objętości ciał sypkich a także naczynie o pojemności około 1 litra (na 6 lit.)
KWARTA część meczu koszykówki (na 6 lit.)
KWARTA muzyczny interwał (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KWARTA

KWARTA
naczynie kuchenne wykonane z blachy, które miało pojemność 1 litra (na 6 lit.).
KWARTA
angielska jednostka objętości; 1 imperial quart = 69,354 cali sześciennych = 1,136 litra (na 6 lit.).
KWARTA
amerykańska jednostka objętości dla płynów; 1 US liquid quart = 57,75 cali sześciennych = 0,946 litra (na 6 lit.).
KWARTA
amerykańska jednostka objętości dla ciał sypkich; 1 US dry quart = 67,201 cali sześciennych = 1,101 litra (na 6 lit.).
KWARTA
zawartość kwarty, blachy o pojemności 1 litra (na 6 lit.).
KWARTA
dawna jednostka objętości ciał sypkich a także naczynie o pojemności około 1 litra (na 6 lit.).
KWARTA
część meczu koszykówki (na 6 lit.).
KWARTA
muzyczny interwał (na 6 lit.).

Oprócz KWARTA sprawdź również:

Komentarze - KWARTA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x