MANIPULATOR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania MANIPULATOR

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "MANIPULATOR" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 4. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

MANIPULATOR to:

człowiek, który manipuluje ludźmi w celu osiągnięcia własnych korzyści; świadomie wpływa na ich zachowanie, opinie, decyzje poprzez przedstawienie faktów, argumentów w fałszywy lub pokrętny sposób (na 11 lit.)MANIPULATOR to:

środek, narzędzie do manipulowania ludźmi, wywierania na nich wpływu (na 11 lit.)MANIPULATOR to:

urządzenie przemysłowe służące do zręcznego, precyzyjnego posługiwania się jakimiś przedmiotami, zwłaszcza w laboratoriach oraz przemyśle ciężkim (na 11 lit.)MANIPULATOR to:

w robotyce: układ N ramion połączonych ze sobą przegubami, zakończony efektorem (chwytakiem); mechaniczne ramię stosuje się głównie w fabrykach samochodów, automatycznych liniach produkcyjnych, fabrykach w których istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi (na 11 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "MANIPULATOR". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

MANIPULATOR nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MANIPULATOR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek MANIPULATOR - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego MANIPULATOR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MANIPULATOR człowiek, który manipuluje ludźmi w celu osiągnięcia własnych korzyści; świadomie wpływa na ich zachowanie, opinie, decyzje poprzez przedstawienie faktów, argumentów w fałszywy lub pokrętny sposób (na 11 lit.)
MANIPULATOR środek, narzędzie do manipulowania ludźmi, wywierania na nich wpływu (na 11 lit.)
MANIPULATOR urządzenie przemysłowe służące do zręcznego, precyzyjnego posługiwania się jakimiś przedmiotami, zwłaszcza w laboratoriach oraz przemyśle ciężkim (na 11 lit.)
MANIPULATOR w robotyce: układ N ramion połączonych ze sobą przegubami, zakończony efektorem (chwytakiem); mechaniczne ramię stosuje się głównie w fabrykach samochodów, automatycznych liniach produkcyjnych, fabrykach w których istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi (na 11 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - MANIPULATOR

MANIPULATOR
człowiek, który manipuluje ludźmi w celu osiągnięcia własnych korzyści; świadomie wpływa na ich zachowanie, opinie, decyzje poprzez przedstawienie faktów, argumentów w fałszywy lub pokrętny sposób (na 11 lit.).
MANIPULATOR
środek, narzędzie do manipulowania ludźmi, wywierania na nich wpływu (na 11 lit.).
MANIPULATOR
urządzenie przemysłowe służące do zręcznego, precyzyjnego posługiwania się jakimiś przedmiotami, zwłaszcza w laboratoriach oraz przemyśle ciężkim (na 11 lit.).
MANIPULATOR
w robotyce: układ N ramion połączonych ze sobą przegubami, zakończony efektorem (chwytakiem); mechaniczne ramię stosuje się głównie w fabrykach samochodów, automatycznych liniach produkcyjnych, fabrykach w których istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi (na 11 lit.).

Oprócz MANIPULATOR sprawdź również:

Komentarze - MANIPULATOR - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x