MINIMALIZM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania MINIMALIZM

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "MINIMALIZM" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 5. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

MINIMALIZM to:

stawianie minimalnych wymagań, poprzestawanie na tym, co niezbędne (na 10 lit.)MINIMALIZM to:

kierunek w filozofii, w myśl którego można poznać tylko to, co jest dostępne zmysłom i doświadczeniu, a badaniu mogą podlegać jedynie bezsporne fakty (na 10 lit.)MINIMALIZM to:

nurt w muzyce współczesnej, zainicjowany w latach sześćdziesiątych XX wieku; podstawą minimalizmu są prostota melodyczna, przejrzystość harmonii, redukcja materiału muzycznego i eksponowanie struktur rytmicznych (na 10 lit.)MINIMALIZM to:

koncepcja w sztuce, której podstawą było ograniczenia w dziele środków plastycznych, operowanie jedynie uproszczoną bryłą, podstawowymi kształtami (okrąg, trójkąt, prostokąt), gładkimi powierzchniami oraz wielkościami i skalą (na 10 lit.)MINIMALIZM to:

kierunek w literaturze, charakteryzujący się ekonomią słów i powierzchownością przekazu, który wskazuje tylko niezbędne do rozumienia sytuacji przedstawianej konteksty zamiast konkretnych oznaczeń i interpretacji świata (na 10 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "MINIMALIZM". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

MINIMALIZM nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINIMALIZM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek MINIMALIZM - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego MINIMALIZM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINIMALIZM stawianie minimalnych wymagań, poprzestawanie na tym, co niezbędne (na 10 lit.)
MINIMALIZM kierunek w filozofii, w myśl którego można poznać tylko to, co jest dostępne zmysłom i doświadczeniu, a badaniu mogą podlegać jedynie bezsporne fakty (na 10 lit.)
MINIMALIZM nurt w muzyce współczesnej, zainicjowany w latach sześćdziesiątych XX wieku; podstawą minimalizmu są prostota melodyczna, przejrzystość harmonii, redukcja materiału muzycznego i eksponowanie struktur rytmicznych (na 10 lit.)
MINIMALIZM koncepcja w sztuce, której podstawą było ograniczenia w dziele środków plastycznych, operowanie jedynie uproszczoną bryłą, podstawowymi kształtami (okrąg, trójkąt, prostokąt), gładkimi powierzchniami oraz wielkościami i skalą (na 10 lit.)
MINIMALIZM kierunek w literaturze, charakteryzujący się ekonomią słów i powierzchownością przekazu, który wskazuje tylko niezbędne do rozumienia sytuacji przedstawianej konteksty zamiast konkretnych oznaczeń i interpretacji świata (na 10 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - MINIMALIZM

MINIMALIZM
stawianie minimalnych wymagań, poprzestawanie na tym, co niezbędne (na 10 lit.).
MINIMALIZM
kierunek w filozofii, w myśl którego można poznać tylko to, co jest dostępne zmysłom i doświadczeniu, a badaniu mogą podlegać jedynie bezsporne fakty (na 10 lit.).
MINIMALIZM
nurt w muzyce współczesnej, zainicjowany w latach sześćdziesiątych XX wieku; podstawą minimalizmu są prostota melodyczna, przejrzystość harmonii, redukcja materiału muzycznego i eksponowanie struktur rytmicznych (na 10 lit.).
MINIMALIZM
koncepcja w sztuce, której podstawą było ograniczenia w dziele środków plastycznych, operowanie jedynie uproszczoną bryłą, podstawowymi kształtami (okrąg, trójkąt, prostokąt), gładkimi powierzchniami oraz wielkościami i skalą (na 10 lit.).
MINIMALIZM
kierunek w literaturze, charakteryzujący się ekonomią słów i powierzchownością przekazu, który wskazuje tylko niezbędne do rozumienia sytuacji przedstawianej konteksty zamiast konkretnych oznaczeń i interpretacji świata (na 10 lit.).

Oprócz MINIMALIZM sprawdź również:

Komentarze - MINIMALIZM - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x