MLEKO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania MLEKO

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "MLEKO" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 7. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

MLEKO to:

porcja mleka (gdy mowa o 1-4 sztukach), zazwyczaj jego opakowanie (butelka, karton), choć może to też być porcja podana w naczyniu, np. zamówiona w lokalu gastronomicznym (na 5 lit.)MLEKO to:

zazwyczaj biaława nieprzezroczysta zawiesina (na 5 lit.)MLEKO to:

gęsta mgła, biała jak mleko, która bardzo mocno ogranicza widoczność (na 5 lit.)MLEKO to:

mleko jako produkt spożywczy; najczęściej nazwiemy tak mleko krowie, owcze lub kozie (w odległych krajach też np. końskie czy jacze) (na 5 lit.)MLEKO to:

wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków pojawiająca się w okresie laktacji (na 5 lit.)MLEKO to:

krowie lub kozie (na 5 lit.)MLEKO to:

białe w kartonie (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "MLEKO". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

MLEKO nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MLEKO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek MLEKO - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego MLEKO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MLEKO porcja mleka (gdy mowa o 1-4 sztukach), zazwyczaj jego opakowanie (butelka, karton), choć może to też być porcja podana w naczyniu, np. zamówiona w lokalu gastronomicznym (na 5 lit.)
MLEKO zazwyczaj biaława nieprzezroczysta zawiesina (na 5 lit.)
MLEKO gęsta mgła, biała jak mleko, która bardzo mocno ogranicza widoczność (na 5 lit.)
MLEKO mleko jako produkt spożywczy; najczęściej nazwiemy tak mleko krowie, owcze lub kozie (w odległych krajach też np. końskie czy jacze) (na 5 lit.)
MLEKO wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków pojawiająca się w okresie laktacji (na 5 lit.)
MLEKO krowie lub kozie (na 5 lit.)
MLEKO białe w kartonie (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - MLEKO

MLEKO
porcja mleka (gdy mowa o 1-4 sztukach), zazwyczaj jego opakowanie (butelka, karton), choć może to też być porcja podana w naczyniu, np. zamówiona w lokalu gastronomicznym (na 5 lit.).
MLEKO
zazwyczaj biaława nieprzezroczysta zawiesina (na 5 lit.).
MLEKO
gęsta mgła, biała jak mleko, która bardzo mocno ogranicza widoczność (na 5 lit.).
MLEKO
mleko jako produkt spożywczy; najczęściej nazwiemy tak mleko krowie, owcze lub kozie (w odległych krajach też np. końskie czy jacze) (na 5 lit.).
MLEKO
wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków pojawiająca się w okresie laktacji (na 5 lit.).
MLEKO
krowie lub kozie (na 5 lit.).
MLEKO
białe w kartonie (na 5 lit.).

Oprócz MLEKO sprawdź również:

MLEKO - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      3 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x