OBRAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania OBRAZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "OBRAZ" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 14. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

OBRAZ to:

plastyczne dzieło sztuki wykonane dowolną techniką (farbami, kredkami, ołówkiem itp.) na płaskiej powierzchni (na 5 lit.)OBRAZ to:

film, najczęściej ambitny (na 5 lit.)OBRAZ to:

celowo wydzielony w strukturze dzieła fragment sztuki teatralnej (baletu, opery), akt sztuki, odsłona (na 5 lit.)OBRAZ to:

widziany fragment przestrzeni; widok przedstawiający kogoś lub coś (na 5 lit.)OBRAZ to:

w matematyce - zbiór wszystkich wartości (należących do przeciwdziedziny) przyjmowanych przez funkcję dla każdego elementu danego podzbioru jej dziedziny oraz zbiór wszystkich elementów dziedziny, które są odwzorowywane na elementy danego podzbioru przeciwdziedziny (na 5 lit.)OBRAZ to:

wyobrażenie, odtworzenie sobie w pamięci jakiegoś wizerunku osoby, sytuacji, rzeczy itp (na 5 lit.)OBRAZ to:

pejzaż, wydarzenia i fakty, składające się na jakieś zjawisko; całokształt sprawy (na 5 lit.)OBRAZ to:

pogląd, jaki ktoś ma o kimś lub o czymś, oparty na posiadanym na ten temat wyobrażeniu (na 5 lit.)OBRAZ to:

wizja na ekranie np. telewizora; widok uzyskany metodą projekcji (na 5 lit.)OBRAZ to:

wizerunek czegoś lub kogoś odwzorowany dzięki promieniom odbitym lub załamanym; także w fotografii (na 5 lit.)OBRAZ to:

niemiecki malarz i rzeźbiarz (1435-1509) rzeźby, ołtarze (na 5 lit.)OBRAZ to:

namalowany pejzaż (na 5 lit.)OBRAZ to:

dzieło artysty malarza (na 5 lit.)OBRAZ to:

dzieło malarza (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "OBRAZ". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

OBRAZ nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek OBRAZ - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego OBRAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRAZ plastyczne dzieło sztuki wykonane dowolną techniką (farbami, kredkami, ołówkiem itp.) na płaskiej powierzchni (na 5 lit.)
OBRAZ film, najczęściej ambitny (na 5 lit.)
OBRAZ celowo wydzielony w strukturze dzieła fragment sztuki teatralnej (baletu, opery), akt sztuki, odsłona (na 5 lit.)
OBRAZ widziany fragment przestrzeni; widok przedstawiający kogoś lub coś (na 5 lit.)
OBRAZ w matematyce - zbiór wszystkich wartości (należących do przeciwdziedziny) przyjmowanych przez funkcję dla każdego elementu danego podzbioru jej dziedziny oraz zbiór wszystkich elementów dziedziny, które są odwzorowywane na elementy danego podzbioru przeciwdziedziny (na 5 lit.)
OBRAZ wyobrażenie, odtworzenie sobie w pamięci jakiegoś wizerunku osoby, sytuacji, rzeczy itp (na 5 lit.)
OBRAZ pejzaż, wydarzenia i fakty, składające się na jakieś zjawisko; całokształt sprawy (na 5 lit.)
OBRAZ pogląd, jaki ktoś ma o kimś lub o czymś, oparty na posiadanym na ten temat wyobrażeniu (na 5 lit.)
OBRAZ wizja na ekranie np. telewizora; widok uzyskany metodą projekcji (na 5 lit.)
OBRAZ wizerunek czegoś lub kogoś odwzorowany dzięki promieniom odbitym lub załamanym; także w fotografii (na 5 lit.)
OBRAZ niemiecki malarz i rzeźbiarz (1435-1509) rzeźby, ołtarze (na 5 lit.)
OBRAZ namalowany pejzaż (na 5 lit.)
OBRAZ dzieło artysty malarza (na 5 lit.)
OBRAZ dzieło malarza (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - OBRAZ

OBRAZ
plastyczne dzieło sztuki wykonane dowolną techniką (farbami, kredkami, ołówkiem itp.) na płaskiej powierzchni (na 5 lit.).
OBRAZ
film, najczęściej ambitny (na 5 lit.).
OBRAZ
celowo wydzielony w strukturze dzieła fragment sztuki teatralnej (baletu, opery), akt sztuki, odsłona (na 5 lit.).
OBRAZ
widziany fragment przestrzeni; widok przedstawiający kogoś lub coś (na 5 lit.).
OBRAZ
w matematyce - zbiór wszystkich wartości (należących do przeciwdziedziny) przyjmowanych przez funkcję dla każdego elementu danego podzbioru jej dziedziny oraz zbiór wszystkich elementów dziedziny, które są odwzorowywane na elementy danego podzbioru przeciwdziedziny (na 5 lit.).
OBRAZ
wyobrażenie, odtworzenie sobie w pamięci jakiegoś wizerunku osoby, sytuacji, rzeczy itp (na 5 lit.).
OBRAZ
pejzaż, wydarzenia i fakty, składające się na jakieś zjawisko; całokształt sprawy (na 5 lit.).
OBRAZ
pogląd, jaki ktoś ma o kimś lub o czymś, oparty na posiadanym na ten temat wyobrażeniu (na 5 lit.).
OBRAZ
wizja na ekranie np. telewizora; widok uzyskany metodą projekcji (na 5 lit.).
OBRAZ
wizerunek czegoś lub kogoś odwzorowany dzięki promieniom odbitym lub załamanym; także w fotografii (na 5 lit.).
OBRAZ
niemiecki malarz i rzeźbiarz (1435-1509) rzeźby, ołtarze (na 5 lit.).
OBRAZ
namalowany pejzaż (na 5 lit.).
OBRAZ
dzieło artysty malarza (na 5 lit.).
OBRAZ
dzieło malarza (na 5 lit.).

Oprócz OBRAZ sprawdź również:

Komentarze - OBRAZ - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x