OKNO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania OKNO

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "OKNO" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 11. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

OKNO to:

otwór w ścianie lub dachu, przez który wpada światło i świeże powietrze (na 4 lit.)OKNO to:

szyba w ramie, umieszczona w otworze okiennym (na 4 lit.)OKNO to:

luka lub prześwit w jakiejś ciemniejszej materii, pozwalająca na spojrzenie na drugą stronę (na 4 lit.)OKNO to:

przeszklona rama w inspekcie (na 4 lit.)OKNO to:

wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 4 lit.)OKNO to:

otwór pomiędzy wyrobiskami górniczymi służący do wentylacji (na 4 lit.)OKNO to:

wylot zwierzęcej nory (na 4 lit.)OKNO to:

z ramą i szybami (na 4 lit.)OKNO to:

na świat lub weneckie (na 4 lit.)OKNO to:

bywa z lufcikiem (na 4 lit.)OKNO to:

oszklone - z firanką (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "OKNO". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

OKNO nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKNO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek OKNO - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego OKNO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKNO otwór w ścianie lub dachu, przez który wpada światło i świeże powietrze (na 4 lit.)
OKNO szyba w ramie, umieszczona w otworze okiennym (na 4 lit.)
OKNO luka lub prześwit w jakiejś ciemniejszej materii, pozwalająca na spojrzenie na drugą stronę (na 4 lit.)
OKNO przeszklona rama w inspekcie (na 4 lit.)
OKNO wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 4 lit.)
OKNO otwór pomiędzy wyrobiskami górniczymi służący do wentylacji (na 4 lit.)
OKNO wylot zwierzęcej nory (na 4 lit.)
OKNO z ramą i szybami (na 4 lit.)
OKNO na świat lub weneckie (na 4 lit.)
OKNO bywa z lufcikiem (na 4 lit.)
OKNO oszklone - z firanką (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - OKNO

OKNO
otwór w ścianie lub dachu, przez który wpada światło i świeże powietrze (na 4 lit.).
OKNO
szyba w ramie, umieszczona w otworze okiennym (na 4 lit.).
OKNO
luka lub prześwit w jakiejś ciemniejszej materii, pozwalająca na spojrzenie na drugą stronę (na 4 lit.).
OKNO
przeszklona rama w inspekcie (na 4 lit.).
OKNO
wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 4 lit.).
OKNO
otwór pomiędzy wyrobiskami górniczymi służący do wentylacji (na 4 lit.).
OKNO
wylot zwierzęcej nory (na 4 lit.).
OKNO
z ramą i szybami (na 4 lit.).
OKNO
na świat lub weneckie (na 4 lit.).
OKNO
bywa z lufcikiem (na 4 lit.).
OKNO
oszklone - z firanką (na 4 lit.).

Oprócz OKNO sprawdź również:

OKNO - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x