ORBITA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ORBITA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ORBITA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ORBITA to:

tor, po którym ciało krąży wokół innego ciała lub środka masy (na 6 lit.)ORBITA to:

oczodół, zagłębienie, w którym mieści się gałka oczna (na 6 lit.)ORBITA to:

droga, po której porusza się pod wpływem wzajemnego przyciągania jedno ciało względem drugiego np. planeta wokół Słońca (na 6 lit.)ORBITA to:

układ łączności satelitarnej złożony z satelitów komunikacyjnych serii Mołnija (na 6 lit.)ORBITA to:

droga, po której porusza się ciało niebieskie pod wpływem sił grawitacji (na 6 lit.)ORBITA to:

radziecki system łączności satelitarnej (na 6 lit.)ORBITA to:

porusza się po niej Ziemia (na 6 lit.)ORBITA to:

oczodół lub droga planety (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ORBITA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ORBITA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORBITA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ORBITA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ORBITA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORBITA tor, po którym ciało krąży wokół innego ciała lub środka masy (na 6 lit.)
ORBITA oczodół, zagłębienie, w którym mieści się gałka oczna (na 6 lit.)
ORBITA droga, po której porusza się pod wpływem wzajemnego przyciągania jedno ciało względem drugiego np. planeta wokół Słońca (na 6 lit.)
ORBITA układ łączności satelitarnej złożony z satelitów komunikacyjnych serii Mołnija (na 6 lit.)
ORBITA droga, po której porusza się ciało niebieskie pod wpływem sił grawitacji (na 6 lit.)
ORBITA radziecki system łączności satelitarnej (na 6 lit.)
ORBITA porusza się po niej Ziemia (na 6 lit.)
ORBITA oczodół lub droga planety (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ORBITA

ORBITA
tor, po którym ciało krąży wokół innego ciała lub środka masy (na 6 lit.).
ORBITA
oczodół, zagłębienie, w którym mieści się gałka oczna (na 6 lit.).
ORBITA
droga, po której porusza się pod wpływem wzajemnego przyciągania jedno ciało względem drugiego np. planeta wokół Słońca (na 6 lit.).
ORBITA
układ łączności satelitarnej złożony z satelitów komunikacyjnych serii Mołnija (na 6 lit.).
ORBITA
droga, po której porusza się ciało niebieskie pod wpływem sił grawitacji (na 6 lit.).
ORBITA
radziecki system łączności satelitarnej (na 6 lit.).
ORBITA
porusza się po niej Ziemia (na 6 lit.).
ORBITA
oczodół lub droga planety (na 6 lit.).

Oprócz ORBITA sprawdź również:

Komentarze - ORBITA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x