OSIEDLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania OSIEDLE

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "OSIEDLE" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 5. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

OSIEDLE to:

jednostka pomocnicza w administracji, część miasta, która ma status analogiczny do sołectwa nadawany przez radę miasta na mocy uchwały (na 7 lit.)OSIEDLE to:

mieszkańcy osiedla (na 7 lit.)OSIEDLE to:

w geografii osadnictwa: każda jednostka osadnicza, np. miasto, wieś, kolonia (na 7 lit.)OSIEDLE to:

w administracji: dawna jednostka podziału administracyjnego Polski w latach 1954-1972, pośrednia między gromadą (jednostką wiejską) a miastem; w praktyce była to miejscowość o charakterze miejskim, ale niebędąca miastem (na 7 lit.)OSIEDLE to:

jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 7 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "OSIEDLE". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

OSIEDLE nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSIEDLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek OSIEDLE - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego OSIEDLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSIEDLE jednostka pomocnicza w administracji, część miasta, która ma status analogiczny do sołectwa nadawany przez radę miasta na mocy uchwały (na 7 lit.)
OSIEDLE mieszkańcy osiedla (na 7 lit.)
OSIEDLE w geografii osadnictwa: każda jednostka osadnicza, np. miasto, wieś, kolonia (na 7 lit.)
OSIEDLE w administracji: dawna jednostka podziału administracyjnego Polski w latach 1954-1972, pośrednia między gromadą (jednostką wiejską) a miastem; w praktyce była to miejscowość o charakterze miejskim, ale niebędąca miastem (na 7 lit.)
OSIEDLE jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 7 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - OSIEDLE

OSIEDLE
jednostka pomocnicza w administracji, część miasta, która ma status analogiczny do sołectwa nadawany przez radę miasta na mocy uchwały (na 7 lit.).
OSIEDLE
mieszkańcy osiedla (na 7 lit.).
OSIEDLE
w geografii osadnictwa: każda jednostka osadnicza, np. miasto, wieś, kolonia (na 7 lit.).
OSIEDLE
w administracji: dawna jednostka podziału administracyjnego Polski w latach 1954-1972, pośrednia między gromadą (jednostką wiejską) a miastem; w praktyce była to miejscowość o charakterze miejskim, ale niebędąca miastem (na 7 lit.).
OSIEDLE
jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 7 lit.).

Oprócz OSIEDLE sprawdź również:

Komentarze - OSIEDLE - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x