PATENT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania PATENT

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "PATENT" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 10. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

PATENT to:

akt, który przyznaje osobie fizycznej lub prawnej prawo do wynalazku (na 6 lit.)PATENT to:

dokument nominacyjny, który uprawnia do pełnienia określonej funkcji na statku (na 6 lit.)PATENT to:

ironicznie o tym, że ktoś ma wyłączność na coś (na 6 lit.)PATENT to:

oryginalne usprawnienie czegoś (na 6 lit.)PATENT to:

koncesja na prowadzenie działalności (na 6 lit.)PATENT to:

świadectwo ukończenia szkoły (na 6 lit.)PATENT to:

akt prawny wydany przez monarchę (na 6 lit.)PATENT to:

urzędowe przyznanie prawa wyłącznego korzystania z wynalazku (na 6 lit.)PATENT to:

prawo do wynalazku (na 6 lit.)PATENT to:

prawo dysponowania wynalazkiem (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "PATENT". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

PATENT nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PATENT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek PATENT - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego PATENT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATENT akt, który przyznaje osobie fizycznej lub prawnej prawo do wynalazku (na 6 lit.)
PATENT dokument nominacyjny, który uprawnia do pełnienia określonej funkcji na statku (na 6 lit.)
PATENT ironicznie o tym, że ktoś ma wyłączność na coś (na 6 lit.)
PATENT oryginalne usprawnienie czegoś (na 6 lit.)
PATENT koncesja na prowadzenie działalności (na 6 lit.)
PATENT świadectwo ukończenia szkoły (na 6 lit.)
PATENT akt prawny wydany przez monarchę (na 6 lit.)
PATENT urzędowe przyznanie prawa wyłącznego korzystania z wynalazku (na 6 lit.)
PATENT prawo do wynalazku (na 6 lit.)
PATENT prawo dysponowania wynalazkiem (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - PATENT

PATENT
akt, który przyznaje osobie fizycznej lub prawnej prawo do wynalazku (na 6 lit.).
PATENT
dokument nominacyjny, który uprawnia do pełnienia określonej funkcji na statku (na 6 lit.).
PATENT
ironicznie o tym, że ktoś ma wyłączność na coś (na 6 lit.).
PATENT
oryginalne usprawnienie czegoś (na 6 lit.).
PATENT
koncesja na prowadzenie działalności (na 6 lit.).
PATENT
świadectwo ukończenia szkoły (na 6 lit.).
PATENT
akt prawny wydany przez monarchę (na 6 lit.).
PATENT
urzędowe przyznanie prawa wyłącznego korzystania z wynalazku (na 6 lit.).
PATENT
prawo do wynalazku (na 6 lit.).
PATENT
prawo dysponowania wynalazkiem (na 6 lit.).

Oprócz PATENT sprawdź również:

PATENT - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      2 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x