PIPA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania PIPA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "PIPA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 6. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

PIPA to:

chiński szarpany instrument strunowy; czasami nazywany chińską lutnią, bo podobnie jak ona ma pudło rezonansowe w gruszkowatym kształcie (na 4 lit.)PIPA to:

ktoś nieumiejący sobie radzić, naiwny, dający się łatwo oszukać (na 4 lit.)PIPA to:

rurka mocowana do beczki z piwem służąca do zlewania piwa (na 4 lit.)PIPA to:

głupia, wredna kobieta (na 4 lit.)PIPA to:

srom (na 4 lit.)PIPA to:

4 strunowy inst. muzyczny o dużym płaskim korpusie podobny do lutni: mandolina chińska (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "PIPA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

PIPA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIPA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek PIPA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego PIPA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIPA chiński szarpany instrument strunowy; czasami nazywany chińską lutnią, bo podobnie jak ona ma pudło rezonansowe w gruszkowatym kształcie (na 4 lit.)
PIPA ktoś nieumiejący sobie radzić, naiwny, dający się łatwo oszukać (na 4 lit.)
PIPA rurka mocowana do beczki z piwem służąca do zlewania piwa (na 4 lit.)
PIPA głupia, wredna kobieta (na 4 lit.)
PIPA srom (na 4 lit.)
PIPA 4 strunowy inst. muzyczny o dużym płaskim korpusie podobny do lutni: mandolina chińska (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - PIPA

PIPA
chiński szarpany instrument strunowy; czasami nazywany chińską lutnią, bo podobnie jak ona ma pudło rezonansowe w gruszkowatym kształcie (na 4 lit.).
PIPA
ktoś nieumiejący sobie radzić, naiwny, dający się łatwo oszukać (na 4 lit.).
PIPA
rurka mocowana do beczki z piwem służąca do zlewania piwa (na 4 lit.).
PIPA
głupia, wredna kobieta (na 4 lit.).
PIPA
srom (na 4 lit.).
PIPA
4 strunowy inst. muzyczny o dużym płaskim korpusie podobny do lutni: mandolina chińska (na 4 lit.).

Oprócz PIPA sprawdź również:

Komentarze - PIPA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x