PIRAMIDA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania PIRAMIDA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "PIRAMIDA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 13. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

PIRAMIDA to:

starożytna egipska budowla w kształcie ostrosłupa prostokątnego, służąca jako grobowiec faraona (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

w prekolumbijskim Peru i Meksyku typowy schodkowy kształt świątyni, niekiedy grobowca (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

przenośnie: ogromna ilość (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

sterta czegoś ułożona w kształt górki z ostrym zakończeniem (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

układ krystalograficzny kształtem przypominający ostrosłup prawidłowy (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

bryła geometryczna, ostrosłup prawidłowy czworokątny (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

figura akrobatyczna, w której akrobaci tworzą kształt piramidy (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

instrument muzyczny - prototyp pianina; dawna odmiana klawikordu mająca pionowo rozpięte struny w pudle rezonansowym o kształcie ostrosłupa (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

przeszkoda do pokonywania konno, złożona z trzech ustawionych równolegle stacjonat, z których środkowa jest wyższa od dwóch zewnętrznych (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

coś, co ma kształt piramidy - kwadratową podstawę i ściany zwężające się ku górze (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

monumentalny grobowiec egipskich władców w kształcie ostrosłupa na planie kwadratu (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

zespołowe ćwiczenie akrobatyczne, w którym część ćwiczących trzyma ponad ziemią pozostałych (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

grobowiec faraona (na 8 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "PIRAMIDA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

PIRAMIDA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIRAMIDA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek PIRAMIDA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego PIRAMIDA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIRAMIDA starożytna egipska budowla w kształcie ostrosłupa prostokątnego, służąca jako grobowiec faraona (na 8 lit.)
PIRAMIDA w prekolumbijskim Peru i Meksyku typowy schodkowy kształt świątyni, niekiedy grobowca (na 8 lit.)
PIRAMIDA przenośnie: ogromna ilość (na 8 lit.)
PIRAMIDA sterta czegoś ułożona w kształt górki z ostrym zakończeniem (na 8 lit.)
PIRAMIDA układ krystalograficzny kształtem przypominający ostrosłup prawidłowy (na 8 lit.)
PIRAMIDA bryła geometryczna, ostrosłup prawidłowy czworokątny (na 8 lit.)
PIRAMIDA figura akrobatyczna, w której akrobaci tworzą kształt piramidy (na 8 lit.)
PIRAMIDA instrument muzyczny - prototyp pianina; dawna odmiana klawikordu mająca pionowo rozpięte struny w pudle rezonansowym o kształcie ostrosłupa (na 8 lit.)
PIRAMIDA przeszkoda do pokonywania konno, złożona z trzech ustawionych równolegle stacjonat, z których środkowa jest wyższa od dwóch zewnętrznych (na 8 lit.)
PIRAMIDA coś, co ma kształt piramidy - kwadratową podstawę i ściany zwężające się ku górze (na 8 lit.)
PIRAMIDA monumentalny grobowiec egipskich władców w kształcie ostrosłupa na planie kwadratu (na 8 lit.)
PIRAMIDA zespołowe ćwiczenie akrobatyczne, w którym część ćwiczących trzyma ponad ziemią pozostałych (na 8 lit.)
PIRAMIDA grobowiec faraona (na 8 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - PIRAMIDA

PIRAMIDA
starożytna egipska budowla w kształcie ostrosłupa prostokątnego, służąca jako grobowiec faraona (na 8 lit.).
PIRAMIDA
w prekolumbijskim Peru i Meksyku typowy schodkowy kształt świątyni, niekiedy grobowca (na 8 lit.).
PIRAMIDA
przenośnie: ogromna ilość (na 8 lit.).
PIRAMIDA
sterta czegoś ułożona w kształt górki z ostrym zakończeniem (na 8 lit.).
PIRAMIDA
układ krystalograficzny kształtem przypominający ostrosłup prawidłowy (na 8 lit.).
PIRAMIDA
bryła geometryczna, ostrosłup prawidłowy czworokątny (na 8 lit.).
PIRAMIDA
figura akrobatyczna, w której akrobaci tworzą kształt piramidy (na 8 lit.).
PIRAMIDA
instrument muzyczny - prototyp pianina; dawna odmiana klawikordu mająca pionowo rozpięte struny w pudle rezonansowym o kształcie ostrosłupa (na 8 lit.).
PIRAMIDA
przeszkoda do pokonywania konno, złożona z trzech ustawionych równolegle stacjonat, z których środkowa jest wyższa od dwóch zewnętrznych (na 8 lit.).
PIRAMIDA
coś, co ma kształt piramidy - kwadratową podstawę i ściany zwężające się ku górze (na 8 lit.).
PIRAMIDA
monumentalny grobowiec egipskich władców w kształcie ostrosłupa na planie kwadratu (na 8 lit.).
PIRAMIDA
zespołowe ćwiczenie akrobatyczne, w którym część ćwiczących trzyma ponad ziemią pozostałych (na 8 lit.).
PIRAMIDA
grobowiec faraona (na 8 lit.).

Oprócz PIRAMIDA sprawdź również:

PIRAMIDA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x