POLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania POLE

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "POLE" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 16. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

POLE to:

obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna (na 4 lit.)POLE to:

powierzchnia danej figury geometrycznej (na 4 lit.)POLE to:

część boiska, wyznaczone liniami obszary gry (na 4 lit.)POLE to:

obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.)POLE to:

wyodrębniony graficznie obszar, powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą itp (na 4 lit.)POLE to:

zbiorowisko komórek nerwowych leżących w układzie nerwowym ośrodkowym blisko siebie i sprawujących jednakową czynność (na 4 lit.)POLE to:

zasięg czegoś, fizyczny zakres np. oddziaływania; pojęcie używane w fizyce i matematyce dla nazwania przestrzennego rozkładu pewnej wielkości (na 4 lit.)POLE to:

możliwość, sposobność jakiegoś działania (na 4 lit.)POLE to:

dziedzina, zakres czyichś zainteresowań (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: pojedyncza zmienna, stanowiąca fragment struktury, unii, klasy, obiektu lub rekordu tabeli bazodanowej, związany jest z nią pewien typ (na 4 lit.)POLE to:

w Małoposce: niezadaszony obszar na zawnątrz budynku, świeże powietrze, otwarta przestrzeń (na 4 lit.)POLE to:

wycinek struktury społecznej, wyodrębniany dla badań i obserwacji socjologicznych (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: cecha, która opisuje statyczny aspekt obiektu; znaczenie może być tożsame z polem-12, jeśli nastąpi odpowiednie rzutowanie/mapowanie (na 4 lit.)POLE to:

uprawne (na 4 lit.)POLE to:

zimą pokryte oziminą (na 4 lit.)POLE to:

grunt do zaorania (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "POLE". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

POLE nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek POLE - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego POLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLE obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna (na 4 lit.)
POLE powierzchnia danej figury geometrycznej (na 4 lit.)
POLE część boiska, wyznaczone liniami obszary gry (na 4 lit.)
POLE obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.)
POLE wyodrębniony graficznie obszar, powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą itp (na 4 lit.)
POLE zbiorowisko komórek nerwowych leżących w układzie nerwowym ośrodkowym blisko siebie i sprawujących jednakową czynność (na 4 lit.)
POLE zasięg czegoś, fizyczny zakres np. oddziaływania; pojęcie używane w fizyce i matematyce dla nazwania przestrzennego rozkładu pewnej wielkości (na 4 lit.)
POLE możliwość, sposobność jakiegoś działania (na 4 lit.)
POLE dziedzina, zakres czyichś zainteresowań (na 4 lit.)
POLE w informatyce: pojedyncza zmienna, stanowiąca fragment struktury, unii, klasy, obiektu lub rekordu tabeli bazodanowej, związany jest z nią pewien typ (na 4 lit.)
POLE w Małoposce: niezadaszony obszar na zawnątrz budynku, świeże powietrze, otwarta przestrzeń (na 4 lit.)
POLE wycinek struktury społecznej, wyodrębniany dla badań i obserwacji socjologicznych (na 4 lit.)
POLE w informatyce: cecha, która opisuje statyczny aspekt obiektu; znaczenie może być tożsame z polem-12, jeśli nastąpi odpowiednie rzutowanie/mapowanie (na 4 lit.)
POLE uprawne (na 4 lit.)
POLE zimą pokryte oziminą (na 4 lit.)
POLE grunt do zaorania (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - POLE

POLE
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna (na 4 lit.).
POLE
powierzchnia danej figury geometrycznej (na 4 lit.).
POLE
część boiska, wyznaczone liniami obszary gry (na 4 lit.).
POLE
obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.).
POLE
wyodrębniony graficznie obszar, powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą itp (na 4 lit.).
POLE
zbiorowisko komórek nerwowych leżących w układzie nerwowym ośrodkowym blisko siebie i sprawujących jednakową czynność (na 4 lit.).
POLE
zasięg czegoś, fizyczny zakres np. oddziaływania; pojęcie używane w fizyce i matematyce dla nazwania przestrzennego rozkładu pewnej wielkości (na 4 lit.).
POLE
możliwość, sposobność jakiegoś działania (na 4 lit.).
POLE
dziedzina, zakres czyichś zainteresowań (na 4 lit.).
POLE
w informatyce: pojedyncza zmienna, stanowiąca fragment struktury, unii, klasy, obiektu lub rekordu tabeli bazodanowej, związany jest z nią pewien typ (na 4 lit.).
POLE
w Małoposce: niezadaszony obszar na zawnątrz budynku, świeże powietrze, otwarta przestrzeń (na 4 lit.).
POLE
wycinek struktury społecznej, wyodrębniany dla badań i obserwacji socjologicznych (na 4 lit.).
POLE
w informatyce: cecha, która opisuje statyczny aspekt obiektu; znaczenie może być tożsame z polem-12, jeśli nastąpi odpowiednie rzutowanie/mapowanie (na 4 lit.).
POLE
uprawne (na 4 lit.).
POLE
zimą pokryte oziminą (na 4 lit.).
POLE
grunt do zaorania (na 4 lit.).

Oprócz POLE sprawdź również:

Komentarze - POLE - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast