PRZEWODNICZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania PRZEWODNICZKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "PRZEWODNICZKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 2. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

PRZEWODNICZKA to:

kobieta, która zawodowo zajmuje się oprowadzaniem (np. turystów) albo niezawodowo wskazuje komuś drogę (na 13 lit.)PRZEWODNICZKA to:

kobieta, która czymś kieruje, przewodzi komuś, jest liderką (na 13 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "PRZEWODNICZKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

PRZEWODNICZKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWODNICZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek PRZEWODNICZKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego PRZEWODNICZKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWODNICZKA kobieta, która zawodowo zajmuje się oprowadzaniem (np. turystów) albo niezawodowo wskazuje komuś drogę (na 13 lit.)
PRZEWODNICZKA kobieta, która czymś kieruje, przewodzi komuś, jest liderką (na 13 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - PRZEWODNICZKA

PRZEWODNICZKA
kobieta, która zawodowo zajmuje się oprowadzaniem (np. turystów) albo niezawodowo wskazuje komuś drogę (na 13 lit.).
PRZEWODNICZKA
kobieta, która czymś kieruje, przewodzi komuś, jest liderką (na 13 lit.).

Oprócz PRZEWODNICZKA sprawdź również:

Komentarze - PRZEWODNICZKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x