PUNKT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania PUNKT

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "PUNKT" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 13. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

PUNKT to:

w geometrii: najmniejszy, bezwymiarowy obiekt geometryczny (na 5 lit.)PUNKT to:

określone miejsce, bardzo mała część powierzchni (na 5 lit.)PUNKT to:

podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 5 lit.)PUNKT to:

jednostka rozrachunkowa używana w różnych dziedzinach życia do porównywania wyników, osiągnięć (na 5 lit.)PUNKT to:

wyodrębniona, spójna tematycznie część tekstu mówionego lub pisanego (na 5 lit.)PUNKT to:

problem, kwestia, przedmiot rozważań (na 5 lit.)PUNKT to:

mała plamka, kropka (na 5 lit.)PUNKT to:

zaplanowana część jakiegoś wydarzenia (na 5 lit.)PUNKT to:

moment, zazwyczaj: kres, ostateczna granica czegoś, co trwało (na 5 lit.)PUNKT to:

miejsce, w którym odbywa się jakaś działalność ludzka (na 5 lit.)PUNKT to:

stanowisko, miejsce zajmowane przez wojsko lub jego część w określonym celu (na 5 lit.)PUNKT to:

miejsce w materialnej przestrzeni lub na powierzchni pozbawione wymiaru (na 5 lit.)PUNKT to:

kropka, plamka (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "PUNKT". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

PUNKT nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek PUNKT - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego PUNKT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT w geometrii: najmniejszy, bezwymiarowy obiekt geometryczny (na 5 lit.)
PUNKT określone miejsce, bardzo mała część powierzchni (na 5 lit.)
PUNKT podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 5 lit.)
PUNKT jednostka rozrachunkowa używana w różnych dziedzinach życia do porównywania wyników, osiągnięć (na 5 lit.)
PUNKT wyodrębniona, spójna tematycznie część tekstu mówionego lub pisanego (na 5 lit.)
PUNKT problem, kwestia, przedmiot rozważań (na 5 lit.)
PUNKT mała plamka, kropka (na 5 lit.)
PUNKT zaplanowana część jakiegoś wydarzenia (na 5 lit.)
PUNKT moment, zazwyczaj: kres, ostateczna granica czegoś, co trwało (na 5 lit.)
PUNKT miejsce, w którym odbywa się jakaś działalność ludzka (na 5 lit.)
PUNKT stanowisko, miejsce zajmowane przez wojsko lub jego część w określonym celu (na 5 lit.)
PUNKT miejsce w materialnej przestrzeni lub na powierzchni pozbawione wymiaru (na 5 lit.)
PUNKT kropka, plamka (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - PUNKT

PUNKT
w geometrii: najmniejszy, bezwymiarowy obiekt geometryczny (na 5 lit.).
PUNKT
określone miejsce, bardzo mała część powierzchni (na 5 lit.).
PUNKT
podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 5 lit.).
PUNKT
jednostka rozrachunkowa używana w różnych dziedzinach życia do porównywania wyników, osiągnięć (na 5 lit.).
PUNKT
wyodrębniona, spójna tematycznie część tekstu mówionego lub pisanego (na 5 lit.).
PUNKT
problem, kwestia, przedmiot rozważań (na 5 lit.).
PUNKT
mała plamka, kropka (na 5 lit.).
PUNKT
zaplanowana część jakiegoś wydarzenia (na 5 lit.).
PUNKT
moment, zazwyczaj: kres, ostateczna granica czegoś, co trwało (na 5 lit.).
PUNKT
miejsce, w którym odbywa się jakaś działalność ludzka (na 5 lit.).
PUNKT
stanowisko, miejsce zajmowane przez wojsko lub jego część w określonym celu (na 5 lit.).
PUNKT
miejsce w materialnej przestrzeni lub na powierzchni pozbawione wymiaru (na 5 lit.).
PUNKT
kropka, plamka (na 5 lit.).

Oprócz PUNKT sprawdź również:

Komentarze - PUNKT - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x