PUSZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania PUSZKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "PUSZKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 14. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

PUSZKA to:

więzienie, miejsce pozbawienia wolności (na 6 lit.)PUSZKA to:

rodzaj zarodni u mszaków (na 6 lit.)PUSZKA to:

blaszany, walcowaty pojemnik, służący do przechowywania różnych przedmiotów, głównie żywności i płynów (na 6 lit.)PUSZKA to:

naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 6 lit.)PUSZKA to:

w botanice: specyficzny rodzaj torebki (typu owoca), który pęka wokół swojego obwodu i w ten sposób uwalnia z wnętrza nasiona (na 6 lit.)PUSZKA to:

rodzaj osłony, służącej do ochrony połączeń elektrycznych przewodów instalacji elektrycznej lub montażu osprzętu (na 6 lit.)PUSZKA to:

duża skarbonka na datki (na 6 lit.)PUSZKA to:

zawartość pojemnika o tej samej nazwie (na 6 lit.)PUSZKA to:

armata, działo, strzelba, itp. broń palna; nazwa używana w dawnej Polsce (na 6 lit.)PUSZKA to:

tyle, ile mieści się w puszce - naczyniu do przechowywania hostii (na 6 lit.)PUSZKA to:

nazwa broni palnej w Polsce XV i XVI w (na 6 lit.)PUSZKA to:

złoty lub pozłacany kielich z przykrywką służący do przechowywania komunikantów (na 6 lit.)PUSZKA to:

blaszana, z piwem (na 6 lit.)PUSZKA to:

blaszane opakowanie na konserwy (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "PUSZKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

PUSZKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUSZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek PUSZKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego PUSZKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUSZKA więzienie, miejsce pozbawienia wolności (na 6 lit.)
PUSZKA rodzaj zarodni u mszaków (na 6 lit.)
PUSZKA blaszany, walcowaty pojemnik, służący do przechowywania różnych przedmiotów, głównie żywności i płynów (na 6 lit.)
PUSZKA naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 6 lit.)
PUSZKA w botanice: specyficzny rodzaj torebki (typu owoca), który pęka wokół swojego obwodu i w ten sposób uwalnia z wnętrza nasiona (na 6 lit.)
PUSZKA rodzaj osłony, służącej do ochrony połączeń elektrycznych przewodów instalacji elektrycznej lub montażu osprzętu (na 6 lit.)
PUSZKA duża skarbonka na datki (na 6 lit.)
PUSZKA zawartość pojemnika o tej samej nazwie (na 6 lit.)
PUSZKA armata, działo, strzelba, itp. broń palna; nazwa używana w dawnej Polsce (na 6 lit.)
PUSZKA tyle, ile mieści się w puszce - naczyniu do przechowywania hostii (na 6 lit.)
PUSZKA nazwa broni palnej w Polsce XV i XVI w (na 6 lit.)
PUSZKA złoty lub pozłacany kielich z przykrywką służący do przechowywania komunikantów (na 6 lit.)
PUSZKA blaszana, z piwem (na 6 lit.)
PUSZKA blaszane opakowanie na konserwy (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - PUSZKA

PUSZKA
więzienie, miejsce pozbawienia wolności (na 6 lit.).
PUSZKA
rodzaj zarodni u mszaków (na 6 lit.).
PUSZKA
blaszany, walcowaty pojemnik, służący do przechowywania różnych przedmiotów, głównie żywności i płynów (na 6 lit.).
PUSZKA
naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 6 lit.).
PUSZKA
w botanice: specyficzny rodzaj torebki (typu owoca), który pęka wokół swojego obwodu i w ten sposób uwalnia z wnętrza nasiona (na 6 lit.).
PUSZKA
rodzaj osłony, służącej do ochrony połączeń elektrycznych przewodów instalacji elektrycznej lub montażu osprzętu (na 6 lit.).
PUSZKA
duża skarbonka na datki (na 6 lit.).
PUSZKA
zawartość pojemnika o tej samej nazwie (na 6 lit.).
PUSZKA
armata, działo, strzelba, itp. broń palna; nazwa używana w dawnej Polsce (na 6 lit.).
PUSZKA
tyle, ile mieści się w puszce - naczyniu do przechowywania hostii (na 6 lit.).
PUSZKA
nazwa broni palnej w Polsce XV i XVI w (na 6 lit.).
PUSZKA
złoty lub pozłacany kielich z przykrywką służący do przechowywania komunikantów (na 6 lit.).
PUSZKA
blaszana, z piwem (na 6 lit.).
PUSZKA
blaszane opakowanie na konserwy (na 6 lit.).

Oprócz PUSZKA sprawdź również:

PUSZKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x